KSPL 51 INS 16660/2017-A-l9
J ? \ll. J,.l. LU; LIULU-LL'QU

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr, Jindřicha Havlovce a soudců ]UDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatickěho, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci dlužnice: UP Pilsen, s.r.o., IČO 03534758, se sídlem Plzeň, Malická 1576/ 11, zahájená k návrhu věřitelů: 1) Nikola anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Dominikánská 7, 2) Kristýna anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Bíteš, Nově Sady 49, 3) jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrov, Lidická 1353, 4) Rostýslav anonymizovano , anonymizovano , Botanična 22, Ivano Frankívsk, Ukrajina, zastoupený zmocněnkýní Nikolovou anonymizovano , bytem Plzeň, Dominikánská 7, a 5) Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Kolín, Masarykova 821 (dále jen navrhovatelé), o odvolání navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j KSPL 51 INS 16660/2017-A-l9 ze dne 20. listopadu 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 51 INS 16660/2017 A-19 ze dne 20. listopadu 2017 se v bodech XI. až XV. výroku mění tak, že navrhovatelé jsou povinni zaplatit do tří dnů od právní moci výroku tohoto usnesení České republice na účet

Krajského soudu v Plzni společně a nerozdílně soudní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud vPlzni (insolvenční soud) zjistil úpadek dlužnice (bod I. výroku), ustanovil dlužnici insolvenčního správce (bod II. výroku), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod III. výroku) a do dalších bodů výroku IV. až X. promítl náležitosti rozhodnutí o zjištění úpadku podle ustanovení Š 136 odst. 2 zák. č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákonvIZ); v bodech XI. až XV. výroku uložil navrhovatelům, aby zaplatili každý samostatně soudní poplatek ve výši 2 000 Kč na účet soudu ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

V odůvodnění napadeněho usnesení uvedl, že insolvenční návrh navrhovatelů zaměstnanců dlužnice je důvodný, neboť" dlužnice splňuje předpoklady úpadku ve formě insolvence, neboť má více věřitelů s pohledávkami déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, jež není schopna uspokojovat, když newrátila právní domněnku platební neschopnosti podle ustanovení $ 3 odst. 2 písm. b) a d) IZ, a že úpadek dlužnice nelze řešit jinak, než konkursem dle 5 148 odst. 1 IZ.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta. to

10.

11.

12.

Evan ttuuvaau L. .LELJIJJ ..J ]. 1.1.th IUUUUf LUL a'

3 VSPH 18/2018

Body XI. až XV. výroku odůvodnjl S 4 odst_ 1 písm. e) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění změn a doplňku (SOP), a položkýr 4 písm.. c) Sazebníku soudních poplatků (Sazebník), a rozhodnutím Vrchního soudu v Praze č. j. KSLP 56 INS 6328/2013, 3 VSPH 954/2013 A 34, s tím, že povinnost zaplatit soudní poplatek má každý z navrhovatelů samostatně.

Toto usnesení napadli navrhovatelé v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodům XI. až XV. výroku s tím, že z důvodů omezených finančních možností je pro ně uhrazení těchto částek velice těžké. Kromě Nikoly anonymizovano , jež pracuje vhlavním pracovním poměru a Jaroslava Jindrý, jenž pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, nikdo další z nich nepracuje. Proto žádají, abý jim byla tato částka snížena nebo prominuta.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadeně usnesení v odvoláním dotčeněm rozsahu a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání navrhovatelů je důvodně.

Z insolvenčního návrhu plyne, že navrhovatelě podali insolvenční návrh společně.

Podle $ 2 SOP je poplatníkem poplatku za řízení navrhovatel, resp. navrhovatelé (odst. 1). Vznikne lí více poplatníkům povinnost zaplatit poplatek, platí jej společně anerozdílně (odst. 8).

Podle 5 4 odst. 1 písm. e) SOP poplatková povinnost v insolvenčním řízení vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu.

Podle položky 4 odst. 1 písm. c) SOP činí soudní poplatek za návrh na zahájení občanskěho soudního řízení, jehož předmětem není peněžitá plnění, 2 000 Kč.

Insolvenční soud správně stanovil výši soudního poplatku pod položkou 4 odst. 1 písm. c) Sazebníku, avšak chybně dospěl k závěru, že každý z navrhovatelů je povinen splnit poplatkovou povinnost ve výši 2 000 Kč samostatně, ačkoliv vprojednávaně věcí byl insolvenční návrh podán navrhovateli společně. Jím použitý odkaz na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 3 VSPH 954/2013 A 34, KSPL 56 INS 6328/2013, není případný, neboť ten řešil zpoplatnění dvou samostatných insolvenčních návrhů podaných věřiteli zvláště.

Z uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle 5 220 odst. 1 (občanského soudního řádu-o.s.ř.) ve spojení s 5 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení v rozsahu napadeném odvoláním změnjl tak, že povinnost k zaplacení soudního poplatku se ukládá navrhovatelům společně a nerozdílně ve výši 2 000 Kč (8 2 odst. 8 SOP).

V dalším řízení se pak bude soud prvního stupně zabývat žádostí navrhovatelů podle 5 138 odst. 1 o.s.ř., nebot jejich návrh na snížení či prominutí soudního poplatku je svým obsahem

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

..J VLJLÍIJ. ].LJjIr ::N Jiu návrhem na osvobození od soudních poplatků, jež se vztahuje na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ).

Praha 16. ledna 2018

JUDr. Jindřich Havlovec v.. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojt