KSPL 51 INS 1561/2017-B-8
Číslo jednací: KSPL 51 INS 1561/2017-B-8

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Ivan Benetka, rodné číslo 710613/1043 Osek 18, 337 01 Osek právně zastoupeného Mgr. Ing. Pavlem Cinkem, advokátem se sídlem Veleslavínova 363/33, 301 00 Plzeň o neschválení oddlužení dlužníka, o zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce takto:

I. Soud neschvaluje oddlužení dlužníka Ivan Benetka, rč. 710613/1043, bytem Osek 18, 337 01 Osek.

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Ivan Benetka, rč. 710613/1043, bytem Osek 18, 337 01 Osek, se zastavuje.

III. Insolvenčnímu správci Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha, se určuje odměna ve výši 9 075 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 1 815 Kč včetně DPH. Hotové výdaje insolvenčního správce a odměna insolvenčního správce budou uhrazeny z majetkové podstaty dlužníka.

IV. Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha, se zprošťuje funkce.

Odůvodnění: 1. Dlužník podal u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud dne 21. 4. 2014 vydal usnesení č. j.-A-12, kterým zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením.

2. Dne 22. 6. 2017 proběhlo přezkumné jednání, na němž byl dlužník vyzván, nechť ve lhůtě 1 měsíce doloží souhlasná stanoviska věřitelů s uspokojením pouze 10 % pohledávek. Ve lhůtě dlužník soudu sdělil, že obdržel jedno souhlasné a jedno nesouhlasné stanovisko, zbytek věřitelů se dlužníku nevyjádřil. Věřitelé tak nedali dlužníku souhlasné stanovisko s nižším uspokojením nezajištěných pohledávek, než je 30 %. Dlužník je zaměstnán, jeho průměrný příjem činí částku 9 979 Kč. Tato výše příjmu nepostačuje k uspokojení nezajištěných pohledávek alespoň ze 30 % (do řízení jsou přihlášeni věřitelé s pohledávkami ve výši 10 972 538,75 Kč). V případě dlužníka nepřipadá v úvahu ani zpeněžení majetkové podstaty, neboť majetková podstat dlužníka byla insolvenčním správcem ohodnocena na 20 000 Kč.

3. Soud tak uzavírá, že v současné době nejsou u dlužníka splněny předpoklady pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, když soudu nejsou známy žádné další příjmy dlužníka a není zde předpoklad uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová. isir.justi ce.cz

4. Dle čl. II bod 1. zákona č. 64/2017 Sb., jež nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2017, a kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (přechodná ustanovení), Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. V daném případě tak soud postupoval dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), ve znění účinném od 1. 7. 2017.

6. Dle ust. § 405 IZ (1) Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. (2) Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. (3) Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. (4) Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 3. (5) Rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze dlužník.

7. Dle ust. § 395 IZ (1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. (2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.

8. V situaci, kdy dlužník neprokázal, že jeho ekonomická nabídka postačuje k tomu, aby nezajištěným věřitelům zaplatil alespoň 30 % jejich pohledávek a současně uhradil odměnu a hotové výdaje insolvenčnímu správci, přičemž soudu nepředložil souhlasy věřitelů s nižším plněním, má soud za to, že v řízení vyšly najevo okolnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Opětovně soud dodává, že o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nemohlo být vzhledem k výši dlužníkova majetku vůbec uvažováno. Za tohoto stavu nemá soud jinou možnost, než oddlužení neschválit (výrok I.). Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodl soud současně o zastavení insolvenčního řízení (výrok II.) a zproštění insolvenčního správce funkce (výrok IV.).

9. O odměně insolvenčního správce a náhradě nákladů rozhodl soud dle ustanovení § 5 resp. § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), neboť odměnu, vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení žádného ze způsobů oddlužení ani k prohlášení konkursu, nelze určit postupem podle § 1 až 4 vyhlášky. Insolvenčnímu správci k dnešnímu dni vznikl nárok na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů v celkové částce 10 890 Kč včetně DPH (10 x 1 089,- Kč); tuto částku soud tedy přiznal insolvenčnímu správci (výrok III.). Tedy soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. Dle vyjádření insolvenčního správce B-7 jsou odměny insolvenčnímu správci dlužníkem uhrazeny v plné výši, insolvenční správce neeviduje žádné neuhrazené odměny. Poučení: Proti výroku I. není odvolání přípustné (§ 410 odst. 4 insolvenčního zákona).

Proti výrokům I. může podat odvolání pouze dlužník (§ 405 odst. 5 insolvenčního zákona).

Proti výrokům II., III. a IV. mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Odvolání se podává do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Krajský soud v Plzni dne 29. 1. 2018

Mgr. Soňa Vozábalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.