KSPL 51 INS 15270/2017-A-17
KSPL 51 INS 15270/2017-A-17

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou, v insolvenční věci dlužníka: a) Vladimír Uhlíř, rč. 621229/0513 Osvětimská 1133, 362 22 Nejdek b) Ilona Uhlířová, rč. 635115/0531 Osvětimská 1133, 362 22 Nejdek o námitkách dlužníka, takto: Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 51 INS 15270/2017-A-15 se zrušuje. Odůvodnění: Dne 18. 7. 2017 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Následně soud usnesením Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 51 INS 15270/2017- A-15 uložil dlužníku povinnost doplnit svůj insolvenční návrh o ověřené prohlášení manželů, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Dle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zast. proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně. Navrhovatel byl v uvedeném usnesení o možnosti podat proti uvedenému usnesení námitky poučen. Předmětné usnesení bylo zástupci dlužníka doručeno dne 1. 2. 2018. Navrhovatel podal soudu dne 2. 2. 2018 námitky. V podání namítá, že požadovaný seznam byl soudu zaslán do datové schránky. Po přezkoumání podaných námitek soud došel k závěru, že námitky navrhovatele jsou oprávněné, neboť výše uvedený seznam byl i s ověřením soudu doručen. Na základě uvedeného soud námitkám navrhovatele vyhověl a předmětné usnesení zrušil. Poučení: Proti usnesení není odvolání přípustné. (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.)

Krajský soud v Plzni dne 20. 2. 2018

Mgr. Soňa Vozábalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová. isir.justi ce.cz