KSPL 51 INS 13045/2017-B-6
Číslo jednací: KSPL 51 INS 13045/2017-B-6

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Vozábalovou v insolvenční věci dlužníka: Zdenka Ostrolucká, rodné číslo 715603/9308, bytem Teplická 226, 049 32 Štitník, Slovenská republika, adresa pro doručování Na Tržišti 533, 345 06 Kdyně (dále jen jako dlužník ) o neschválení oddlužení dlužníka, o zastavení insolvenčního řízení, o odměně insolvenčního správce a jeho zproštění funkce takto:

I. Soud neschvaluje oddlužení dlužníka Zdenky Ostrolucké, rodné číslo 715603/9308, bytem Teplická 226, 049 32 Štitník, Slovenská republika. II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka Zdenky Ostrolucké, rodné číslo 715603/9308, bytem Teplická 226, 049 32 Štitník, Slovenská republika, se zastavuje. III. Insolvenčnímu správci JUDr. Josefu Šťastnému, IČO 11345446, se sídlem Ševčíkova 38, 341 01 Horažďovice, se určuje odměna ve výši 8 167,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 1 270,50 Kč včetně DPH. Hotové výdaje insolvenčního správce budou uhrazeny z prostředků majetkové podstaty. Odměna insolvenčního správce co do částky 3 811,50 Kč bude hrazena z majetkové podstaty a v částce 4 356 Kč z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni po právní moci tohoto usnesení. IV. Insolvenční správce JUDr. Josef Šťastný, IČO 11345446, se sídlem Ševčíkova 38, 341 01 Horažďovice, se zprošťuje funkce.

Odůvodnění: 1. Dlužník podal u insolvenčního soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud dne 31. 7. 2017 vydal usnesení č. j.-A-10, kterým zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením.

2. Dne 22. 9. 2017 proběhlo přezkumné jednání, z něhož vyplynulo, že dlužník je schopen ze svých stávajících příjmů uspokojit nezajištěné věřitele pouze v rozsahu cca 1,86% přihlášených nepodmíněných pohledávek. Ke splnění základní podmínky oddlužení, tedy uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30% by bylo dosaženo, pokud by dlužník doložil další příjem v minimální výši 4 750 Kč. Dlužník při jednání s insolvenčním správcem uvedl, že není schopen takové příjmy doložit a navrhl zastavení insolvenčního řízení. V případě dlužníka nepřipadá v úvahu ani zpeněžení majetkové podstaty, neboť majetková podstata dlužníka obsahuje pouze věci osobní potřeby.

3. Soud tak uzavírá, že v současné době nejsou u dlužníka splněny předpoklady pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, když soudu nejsou známy žádné další příjmy dlužníka a není zde předpoklad uspokojení alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

4. Dle čl. II bod 1. zákona č. 64/2017 Sb., jež nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2017, a kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční isir.justi ce.cz

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (přechodná ustanovení), zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. V daném případě tak soud postupoval dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), ve znění účinném od 1. 7. 2017.

6. Dle ust. § 405 IZ (1) Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. (2) Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3. (3) Nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí. (4) Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 3. (5) Rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze dlužník.

7. Dle ust. § 395 IZ (1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. (2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

8. V situaci, kdy dlužník neprokázal, že jeho ekonomická nabídka postačuje k tomu, aby nezajištěným věřitelům zaplatil alespoň 30 % jejich pohledávek, má soud za to, že v řízení vyšly najevo okolnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.

oddlužení. Opětovně soud dodává, že o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nemohlo být vzhledem k výši dlužníkova majetku vůbec uvažováno. Za tohoto stavu nemá soud jinou možnost, než oddlužení neschválit (výrok I.). Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodl soud současně o zastavení insolvenčního řízení (výrok II.) a zproštění insolvenčního správce funkce (výrok IV.). 9. O odměně insolvenčního správce a náhradě nákladů rozhodl soud dle ustanovení § 5 resp. § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), neboť odměnu, vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení žádného ze způsobů oddlužení ani k prohlášení konkursu, nelze určit postupem podle § 1 až 4 vyhlášky. Insolvenčnímu správci k dnešnímu dni vznikl nárok na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů v celkové částce 7 623 Kč včetně DPH (7 x 1 089 Kč) a dále za přezkum pohledávek ve výši 1 815 Kč; tuto částku soud tedy přiznal insolvenčnímu správci (výrok III.). Dlužník přitom uhradil na účet majetkové podstaty částku 5 082 Kč (viz sdělení insolvenčního správce ze dne 26. 9. 2017, zveřejněné v IR jako dokument B-3), takže část odměny a náhradu hotových výdajů lze uhradit z majetkové podstaty, odměnu ve zbývající výši pak ze státního rozpočtu (výrok III.). Poučení: Proti výroku I. není odvolání přípustné (§ 410 odst. 4 insolvenčního zákona). Proti výrokům I. může podat odvolání pouze dlužník (§ 405 odst. 5 insolvenčního zákona). Proti výrokům II., III. a IV. mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem. Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Plzeň 26. ledna 2018

Mgr. Soňa Vozábalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jiřina Havlová.