KSPL 29 INS 996/2011
Číslo jednací: 129 Icm 2747-14 KSPL 29 INS 996/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s, IČ: 60197609, Praha 3, Vinohradská 1632, zast. JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 1053, proti žalovanému: IKT INSOLVENCE v.o.s, IČ: 29113091, insolvenčnímu správci dlužníka Petra Vlka, o určení pravosti popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto :

I. Soud zjišťuje nezajištěnou vykonatelnou pohledávku ve výši 1.640.134,70,-Kč přihlášenou dne 29.3.2011 věřitelem Stavební spořitelna České spořitelny a.s.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou ze dne 24.9.2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku.

Soud doručil žalovanému žalobu a výzvu, aby se ve lhůtě 30ti dnů od doručení výzvy vz. 087 k žalobě vyjádřil. Zároveň ho soud poučil, co má vyjádření obsahovat včetně poučení, že pokud nemůže podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím stanovené lhůty soudu sdělit, jaký vážný důvod v tom brání. Dále byl poučen, že pokud bez vážného důvodu se ve věci samé včas písemně nevyjádří ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti nim žalobou uplatňován, uznává a soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Žalovaný obdržel výzvu k vyjádření dne 19.11.2012 a žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereagoval. Žalovaný se vyjádřil v tom smyslu, že žalobní nárok zcela uznává a navrhuje rozsudek pro uznání.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí uvedených v § 118b a § 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2, písm. a), nebo nebylo-li také výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určil lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Usnesení musí být doručeno do vlastních rukou. Podle odst. 5 tohoto ustanovení jestli-že se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b, odst. 5).

V daném případě bylo nepochybně prokázáno, že žalovaná obdržel žalobu a výzvu k vyjádření se k žalobě ve smyslu ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř., žalovaný na výzvu ve stanovené lhůtě žádným způsobem nereagoval. Soud má proto za to, že nárok, který je proti žalovanému žalobou uplatňován, žalovaný uznává, a v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 a § 153a, odst. 3 o.s.ř. vydal rozsudek pro uznání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona. Soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení s tím, že proti rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o.s.ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 15.1.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudkyně