KSPL 29 INS 9662/2010-A-12
KSPL 29 INS 9662/2010-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Jan anonymizovano , anonymizovano , Okružní 1196, 362 22 Nejdek, o odvolání dlužníka proti usnesení o vyměření zálohy,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19.11.2010, č.j. KSPL 29 INS 10354/2010-A-9 se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 16.12.2010

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost: Karolina Labancová