KSPL 29 INS 9416/2011-P-1
KSPL 29 INS 9416/2011-P-1-16

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Gondek anonymizovano , anonymizovano , bytem Strážov 60, 340 21 Strážov a dlužnice Helga anonymizovano , anonymizovano , bytem Strážov 60, 340 21 Strážov, o odvolání věřitele č. 1 PROMA real a.s., IČ 27840034, se sídlem Uničovská 296/46, 787 01 Šumperk, právně zastoupena Mgr. Dagmar Bendíkovou, Legionářská 797/3, 779 00 Olomouc, proti usnesení č.j. KSPL 29 INS 9416/2011-P-1-12 ze dne 20.04.2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 9416/2011-P-1-12 ze dne 20.04.2012 se zrušuje. O d ů v o d n ě n í: Dne 23.06.2011 byla zdejšímu soudu doručena přihláška pohledávky ve výši 291.915,53Kč věřitele č. 1 PROMA real a.s., IČ: 27840034, se sídlem Uničovská 296/46, 787 01 Šumperk. Soud tuto přihlášku částečně odmítl z důvodu popření části pohledávky dlužníkem usnesením č.j.-12 ze dne 20.04.2012. Věřitel č. 1 podal dne 10.05.2012 včasné odvolání proti tomuto usnesení č.j.-12 ze dne 20.04.2012.

Insolvenční správce zaslal výzvu dle § 197 odst. 2 insolvenčního zákona věřiteli č. 1 a nikoli jeho zástupci. Na základě výše uvedeného soud rozhodl o zrušení usnesení, jímž byla přihlášená pohledávka odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 11.05.2012

Za správnost: JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. Jitka Nedvídková samosoudce