KSPL 29 INS 9227/2012-A-8
KSPL 29 INS 9227/2012-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužnice: Mgr. Hanzelínová Dagmar, rč. 765621/2190, bytem Příkosice 128, 338 43 Mirošov, o návrhu dlužnice na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh dlužnice na určení povinnosti Mgr. Ondřeji Malovcovi, bytem Boleslavská tř. 137, 288 02 Nymburk, zdržet se jakéhokoliv nakládání s nemovitostmi dlužnice zapsané v katastrálním území obce Štítov, Katastrální úřad Rokycany, a to tak, že není oprávněn k jejich prodeji formou plánované dražby ve prospěch třetí osoby, se zamítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 9.4.2012 požádala dlužnice o vydání předběžného opatření, na základě něhož by soud určil povinnost Mgr. Ondřeji Malovcovi zdržet se jakéhokoliv nakládání s nemovitostmi dlužnice zapsané v katastrálním území obce Štítov, Katastrální úřad Rokycany, a to tak, že není oprávněn k jejich prodeji formou plánované dražby ve prospěch třetí osoby. V podání pak uvedla, že současně žádá o zhodnocení svojí situace jako konkursní s následným vyhlášením konkursu . Dále pak uvedla, že je proti ní jako povinné vedeno exekuční řízení sp. zn. 070 Ex 4438/08 Exekutorským úřadem Nymburk, Mgr. Tomášem Pospíchalem, k vymožení pohledávky oprávněného Mgr. Ondřeje Malovce, zast. JUDr. Bohuslavem Sedlnatým, Boleslavská tř. 137, 228 02 Nymburk, pro částku 18.510,--Kč, přičemž dne 21.9.2011 bylo dlužnici doručeno usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška), sp. zn. 070 Ex 4438/08-67 ze dne 21.9.2011.

Z petitu předběžného opatření pak soud dovodil, že se se dlužnice domáhá určení povinnosti oprávněného z exekuce Mgr. Ondřej Malovece ke zdržení se dispozicí při nakládání s nemovitostmi v k.ú. Štítov, jež jsou ve vlastnictví dlužnice.

Protože dlužnice v průběhu řízení netvrdila a ani neosvědčila, že by Mgr. Ondřej Malovec měl možnost jakkoli nakládat (disponovat) s předmětnými nemovitostmi, soud návrh dlužnice na vydání předběžného opatření zamítl.

Soud dále uvádí, že podle § 1 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řádu) v rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů (dále jen "exekuční činnost") a další činnost podle tohoto zákona. Je-li na majetek dlužnice vedena exekuce, pak realizaci této exekuce zákon svěřuje právě exekutorům.

Soud považuje za potřebné uvést, že z obsahu insolvenčního rejstříku vyplynulo, že dlužnice podala u zdejšího soudu dne 17.4.2012 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn., insolvenční řízení není skončeno. Podáním insolvenčního návrhu došlo k zahájení insolvenčního řízení.

Došlo-li k zahájení insolvenčního řízení, pak podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), se s ním spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést; jinak řečeno, v průběhu trvání insolvenčního řízení nelze provádět výkon rozhodnutí či exekuci (v tomto případě pak exekuci veřejnou dražbou), neboť insolvenční zákon tento způsob zapovídá.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Odvolací lhůta běží ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 26.04.2012

Za správnost: JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. Jitka Nedvídková samosoudce