KSPL 29 INS 9210/2010-P-9
KSPL 29 INS 9210/2010-P-9-4

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Kaštanová 190, 347 01 Halže, o přihlášce pohledávky věřitele: Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, se sídlem: Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, zastoupeného Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem: AK Doudlebská 5, 140 00 Praha-Pankrác, o odvolání věřitele,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 9210/2010-P-9-2 se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřiteli-odvolateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 06.06.2011

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová