KSPL 29 INS 4489/2017-B-14
KSPL 29 INS 4489/2017-B-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Václav Růžek, r. č. 910809/2147, bytem Obora 186, 331 51 Obora, o zrušení schváleného oddlužení,

takto:

I. Schválené oddlužení dlužníka se z r u š u j e .

II. Insolvenční řízení vedené ve věci dlužníka se z a s t a v u j e .

III. Insolvenčnímu správci Mgr. Emilovi Fischerovi, IČ: 71391509, se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 8.712 Kč včetně DPH. Odměna a hotové výdaje budou v rozsahu 3.267 Kč uhrazeny ze záloh na odměnu a náhradu hotových výdajů stanovených ve splátkovém kalendáři dlužníka, a ve zbytku, tj. v částce 5.445 Kč budou uhrazeny z rozpočtových prostředků ČR-Krajského soudu v Plzni. Insolvenčnímu správci se ukládá povinnost sdělit insolvenčnímu soudu ve lhůtě 7 dní číslo bankovního spojení k úhradě přiznané odměny a hotových výdajů.

IV. Insolvenční soud zprošťuje funkce insolvenčního správce Mgr. Emila Fischera, IČ: 71391509, se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4

Odůvodnění: Usnesením ze dne 27. 06. 2017, č. j.-B-5, soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Insolvenční správce předložil soudu dne 04. 09. 2017 zprávu o plnění oddlužení dlužníka (č. d. B-9). Ze zprávy insolvenčního správce soud zjistil, že dlužník neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když od schválení oddlužení nebyla na účet majetkové podstaty připsána žádná splátka dle schváleného způsobu oddlužení. Insolvenční správce s ohledem na skutečnost, že dlužník neposkytuje na účet majetkové podstaty pravidelná plnění, navrhl nařídit jednání a s dlužníkem situaci projednat.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení [písm. a)], nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit [písm. b)], nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. c)], anebo to navrhne dlužník [písm. d)]. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5 (§ 418 odst. 5 insolvenčního zákona).

Na ústním jednání, které se konalo dne 22. 11. 2017, se dlužník nedostavil. Z obsahu spisu, zejména pak zpráv insolvenčního správce vyplynulo, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když dlužník nehradí měsíční splátky na účet majetkové podstaty dle schváleného způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Za dané situace je nepochybné, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a soud proto nemá jinou možnost, než schválené oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona zrušit. Protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužník o prohlášení konkursu nepožádal), rozhodl soud podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce.

O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má tedy správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 8 měsíců ve výši 8.712 Kč včetně DPH (900 Kč x 8 vč. DPH).

Poučení: Proti výroku I. m o h o u podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Proti výrokům II., III. a IV. m o h o u podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věřiteli, který zrušení oddlužení navrhl, se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Plzni dne 18. 12. 2017

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Šárka Ouředníková

K: 1) vlož do ISIR událost -usnesení o zrušení schváleného oddlužení -usnesení o zastavení insolvenčního řízení -usnesení o zproštění fce IS -usnesení o odměně správce

2) doruč usnesení do DS/I.-IS -dlužník -VV -KSZ

3) Zveřejni IR 4) zpl. + 15 dnů