KSPL 29 INS 36405/2013-A-8
KSPL 29 INS 36405/2013-A-8

US NE SE NÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: Anna Nováková, r. č. 865806/2347, bytem Pod Ohradou 923, 337 01 Rokycany,

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 12. 2013, č. j. KSPL 29 INS 36405/2013-A-6 se zrušuje.

Poučen í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 16. 01. 2014

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Martina Semecká