KSPL 29 INS 29327/2013
4 V DPH 4041; zm I-D-: U

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Alexandry ]Ěčkové a soudců JUDr. Ing. ]aroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty Hudečkově v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 71830626 bytem Záchlumí 41, 349 01 Stříbro

() odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 29 INS 29327/2013 B 50 ze dne 12. září 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j KSPL 29 INS 29327/2013-B-50 ze dne 12. září 2017 se v bodech I.. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni zrušil oddlužení dlužníka Jana anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku), insolvenční řízení dlužníka zastavil (bod II. výroku), insolvenční správkyni ]UDr. Dagmar Říhová (dále jen správkyně) přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 32 670 Kč včetně DPH (bod Ill. výroku) a zprostil ji funkce (bod W. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením že dne 17. 3. 2014 (P) 4) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, že správkyně dne 15. 5. 2017 (El 46) předložila zprávu o plnění oddlužení s tím, že dlužník neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když od ledna do března a v květnu 2017 nebyla na účet majetkově podstaty připsána žádná splátka, a že eviduje dlužné výživné v celkové hodnotě 45 000 Kč, dlužník je veden na úřadu práce, v mezidobí jednou nastoupil do zaměstnání, avšak pracovní poměr zanikl ve zkušební době, dále krátkodobě pracoval u společnosti BASALT, s.r.o., narůstá dluh na výživném a dlužník neposkytuje na účet majetkové podstaty pravidelná plnění.

Soud I. stupně proto nařídil jednání, které se konalo dne 24. 5. 2017 (lil 47), k němuž se dlužník nedostavil. Z obsahu insolvenčního spisu a zejména ze zpráv správkyně soud zjistil, že dlužník neplní podstatné povinnosti, protože nehradí pravidelné měsíční splátky na účet majetkové podstaty dle schváleného způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře a správkyně eviduje dlužné výživné ve výši celkem 45 000 Kč.

Dne 13. 6. 2017 (Bu 48) byl insolvenčnímu soudu doručen návrh správkyně podle 5 418 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona (dále jen IZ) na zrušení schváleného oddlužení s přehledem plnění splátkového kalendáře, vyúčtováním odměny a náhrady hotových výdajů správkyně a s jejím stanoviskem o nepravidelných splátkách na oddlužení. Soud schválené oddlužení dlužníka podle Š 418 odst. 1 písm. a) a c) IZ zrušil pro neplnění podstatných povinností dlužníkem, v důsledku čehož zaviněným jednáním dlužníka vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po splatnosti na dlužném výživném. Soud dále uvedl, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu, o něž dlužník nepožádal. Podle 5 418 odst. 4 IZ proto zastavil insolvenční řízení dlužníka a zprostil správkyni funkce. O její odměně rozhodl podle Š 3 písm. b) vyhlášky č. 313 / 2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelskěho výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška),

Shodu s prvopisem potvr-zuje Petr Vojta.

. .=. "-=. *." as: . .-_ .In-: .-|. _-_I-* . '.šerlcmlĚ-Ífí'f-ř i-v.

4 VSPH 2041/2017 ve výši 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře, za stejné období přiznal správkyni dle 5 7 odst. 4 vyhlášky náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně, za 30 měsíců celkem 32 670 Kč včetně DPH (900 Kč z 30 vč. DPH).

Podle svého obsahu podal dlužník odvolání ze dne 13. 10. 2017 (13-54) jen proti bodům I. a II. výroku usnesení Krajského soudu v Plzni včas, které doplnil podáním ze dne 22. 1. 2018 (13 67) apožádal o zrušení usnesení a ustanovení jiného msolvenčního správce. Namítal, že s ním správkyně nekomunikuje a potvrdil, že cca 4 měsíce neposílal žádné platby, jelikož byl veden na úřadu práce, kde mu nebyla poskytnuta státní podpora a nemohl tudíž žádné peníze posílat, () čemž správkyně věděla, protože ji vždy o všem informoval. Uvedl dále, že od nového roku byl zaměstnán u firmy BASALT CZ., sro., v té době si hradil psychologické testy a navštěvoval autoškolu, kde absolvoval profesní školení, aby mohl najít lépe placené pracovní místo, protože jako mechanik důlních strojů neměl uplatnění a bylo pro něj těžké sehnat pracovní místo. Od dubna stále pracuje, odesílá pravidelné splátky správkyni, nalezl zaměstnání v Německu, kam nastupuje od 1. 11. 2017 z důvodu vyššího platu. Uvedl, že se přes veškeré problémy snaží plnit své závazky vůči věřitelům a všem ostatním. V doplněném podání potvrdil, že od 1. 11. 2017 pracuje jako řidič kamionu a požádal, aby nebyla pracovní smlouva, kterou k podání připojil, zveřejněna v insolvenčním rejstříku z důvodu doložky o mlčenlivosti. Uvedl, že také u předchozí smlouvy podepsal doložku o mlčenlivost, že správkyní požádal, aby smlouvu nezveřejnila, což se nestalo a přišel o zaměstnání. Poukázal dále na dlouhodobý stav špatné rodinné situace, protože je manželka dlouhodobě nemocná, v důsledku toho často bez zaměstnání, pobírá invalidní důchod a dlužník je jedinou výdělečnou osobou v rodině, má vyživovací povinnost na 3 děti z minulých manželství a na 2 manželčiny, které má v péči, sám hradí hypotéku, náklady na bydlení a stravování Poukázal na to, že již splnil věřitelům přes 70 % jejich pohledávek, a že veškeré podklady má k dispozici správkyně. K podání připojil pracovní smlouw ze dne 9 11 2017 v německé mutaci, zdravotní dokumentaci manželky, potvrzení České správy sociálního zabezpečení o výměře invalidního důchodu ve výši 5 410 Kč měsíčně manželce a průkaz uchazeče o zaměstnání od 23 l 2018, vystavený manželce Úřadem práce České republiky

Správkyně vpodaném stanovisku k odvolání dlužníka ze dne 2. 11. 2017 (15 55) a v doplněné zprávě ze dne 16. 1. 2018 (13-66) uvedla, že dlužník porušoval své povinnosti uložené mu usnesením ze dne 17. 3. 2014 (Ea 4), podle nějž byl povinen hradit ze svého příjmu od zahraničního zaměstnavatele měsíční zálohy, avšak tuto povinnost ignoroval, srážky prováděl sám dle vlastního uvážení, správkyně opakovaně vyžadovala výplatní pásky od zaměstnavatele v Německu za účelem kontroly, dlužník posílal výplatní pásky nepravidelně s velkým časovým odstupem, odmítal doplatit rozdíl mezi výší splátek a částkou, kterou skutečně hradil, neplnění povinností dlužníka bylo předmětem jednání, které se konalo dne 4. 2. 2015 (13-14), k němuž se dlužník nedostavil, vzhledem ke zlepšení situace bylo oddlužení plněním splátkového kalendáře ponecháno beze změny, avšak bylo krátkodobé, dne 27. 1. 2015 byla uhrazena částka 100 000 Kč z bankovního účtu paní Podracké, která je dle vyjádření dlužníka jeho manželkou, sdělení dlužníka ze dne 3. 3. 2015 (13 19), že zasílá výplatnice od zaměstnavatele v Německu, jsou dle správkyně nepravdivé a jsou zasílány až po opakovaných urgencích. Dlužník se nedostavil také na jednání konané dne 4. 11. 2015 (E: 25) a svolané za účelem projednání neplnění oddlužení, když před jeho konáním se situace zlepšila, byt' byly poskytované částky dlužníkem podstatně nižší než ty, které měl hradit podle schváleného způsobu oddlužení. V důsledku zpeněžení spoluvlastnickěho podílu na nemovitostech v majetku dlužníka byla zapravena část pohledávek nezajištěných věřitelů, o čemž správkyně informovala soud podáním ze dne 4. 12. 2015 (B-27), ve kterém uvedla, že dlužník dlužil výživné a byl proto trestně stíhán ještě před zahájením insolvenčního řízení, přičemž dlužné výživné za tuto dobu bylo v průběhu oddlužení správkyní uhrazeno. V důsledku neplnění povinností dlužníkem vznikal další dluh na běžném výživném, dlužník zároveň porušoval svoji oznamovací povinnost bydliště, nepřebíral zásilky, nebo jen někdy. Zopakovala, že v roce neobdržela Za leden, únor a březen 2017

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

9.

1" Vůl ll LUÝLILUIÍ nepřišlo žádné plnění, v dubnu 2017 došla platba od zaměstnavatele BASALT CZ., sro ve výši tisíce 3 844 Kč, což nepostačovalo ani na výživné v částce 7 500 Kč, v květnu poskytla do majetkové podstaty manželka dlužníka částku ve výši 10 000 Kč a v červnu částku 15 000 Kč, platba od zaměstnavatele BASALT CZ., sro. byla jediná v důsledku ukončení pracovního poměru, v srpnu 2017 poukázal zaměstnavatel GR ELECTROTINIC, spol. s r.o. platbu ve výši 9 029 Kč, která byla použita na výživné, po vydání usnesení ze dne 12. 9. 2017 (B SO) poukázal další platbu v září ve výši 7 487 Kč, v říjnu 7 320 Kč, v listopadu 3 416 Kč, dlužník u tohoto zaměstnavatele rozvázal pracovní poměr. Správkyně dále uvedla, že pokud dlužník dosahoval v Německu určitého výdělku, neprováděl z něj srážky, pouze jeho manželka poskytovala jednorázové platby a dlužník své povinnosti neplnil. Správkyně eviduje svou pohledávku celkem ve výši 10 890 Kč za 10 měsíců, tj. za dobu, kdy nebylo ze strany dlužníka poskytováno žádné plnění a nebylo z čeho čerpat, schválené oddlužení trvá již 37 kalendářní měsíc, a proto navrhovala insolvenční řízení zastavit a uplatnila nárok na odměnu za dobu trvání schváleného oddlužení ve formě splátkového kalendáře ve výši 40 293 Kč za 37 kalendářních měsíců, včetně DPH s tím, že částka ve výši 10 890 Kč, včetně DPH, bude uhrazena podle 5 38 IZ z prostředků státního rozpočtu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v odvoláním napadených bodech I. a II. výroku i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ci) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitěho závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst, 3). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistílli, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 (odst. 4) jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprosti insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla li uplatněna podle Š 390a odst. 5 (odst. 5). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odst. 6). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení, Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnuti podle odstavce 1 písm. a) až (3) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní moci rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 8).

Pro výklad citovaného ustanovení je významná důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., jímž byl s účinností od 1.7.2017 změněn IZ, podle které se navrhlo stanovit, že insolvenční soud rozhodne

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

4 vsrn 204172017 o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem poté, co vydal rozhodnutí, kterým návrh na povolení oddlužení odmítne nebo zamítne, rozhodnutí, kterým oddlužení neschvů, nebo rozhodnutí, kterým se schválené oddlužení ruší, pouze v určitých případech, a to tehdy, bude li to vhodné, přínosné a pokud možno neutrální z hlediska požadavků na státní rozpočet. Stanovená úprava zamezuje ňuančně a administrativně náročnému vedení tzv. prázdných konkursů na útraty státu s výjimkou případu, kdy dlužník na řešení svého úpadku konkursem trvá a složí insolvenčnímu soudu jistotu, jíž se pokryjí náklady konkursu. Rozhodl li insolvenční soud některým z výše uvedených způsobů, rozhodne podle 5 396 odst. 1, 405 odst. 2 a 418 odst. 4 (byl-li v případě podle 5 396 zjištěn úpadek dlužníka) současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze ve třech případech, a to

v případě, že bylo insolvenční řízení zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu a majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů postačující,

v případě, že insolvenční Hzení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka a majetek v majetkové podstatě postačuje k uspokojení věřitelů, a

v pHpadě, že insolvenční řízení inicioval insolvenčním návrhem dlužník, majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů dlužníka zcela nepostačující, dlužník však na řešení svého úpadku konkursem trvá (což uvede v pHpadě podle 5 396 již v návrhu na povolení oddlužení, v případě podle Š 405 při jednání před insolvenčním správcem podle 5 410 odst. 2 a v případě podle Š 418 v žádosti směřované iilsolvenčnírnu soudu) za předpokladu, že dlužník zaplatí zálohu na náklady řízení, která mu může být insolvenčním soudem uložena podle 5 108 odst. 2 a 3 za účelem pokrytí nákladů spojených s řešením konkursem, které by šly jinak k tíži státu.

V situaci, kdy je zřejmé, že by šlo o tzv. prázdný konkurs, nejeví se jako hospodárné nejprve připustit, aby insolvenční soud rozhodnul o řešení úpadku dlužníka konkursem a vzápětí svým dalším rozhodnuiím zrušil konkurs pro nedostatek majetku podle 5 308 odst. 1 písm. d). Proto se stanoví, že je li majetek dlužníka k uspokojení věřitelů zcela nepostačující, insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nerozhodne a insolvenční řízení zastaví. To však neplatí, jestliže dlužník navzdory tomu trvá na tom, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatí soudem vyměřenou zálohu na náklady insolvenčního řízení. Takovým postupem může dlužník například projevit vstřícnost vůči věřitelům, kteH budou moci poté, co bude takový konkurs pro nedostatek majetku zrušen, na základě seznamu neuspokojených pohledávek vymáhat tyto pohledávky ve vykonávacírn řízení individuálně, a to po dobu 10 let .

V posuzované věci zrušil soud I. stupně schválené oddlužení dlužníka z důvodu neplnění povinnosti vyplývající pro něj ze splátkového kalendáře, čímž dlužníku vznikl nový peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti na odměně správkyně a na pohledávkách za majetkovou podstatou spočívající v běžném výživném, přičemž dospěl k závěru, že neshledal důvody pro to, aby spolu se zrušením oddlužení rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, a proto insolvenční řízení zastavil (Š 418 odst. 5 IZ).

Odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužníka dne 21. 10. 2013 (A4), jenž spojil s návrhem na povolení oddlužení a požádal o nižší než zákonem stanovené splátky, aniž by žádost odůvodnil a zároveň zpochybnil tento požadavek výší svých příjmů dosahovaných v době podání návrhu měsíčně ve výši 21 345 Kč. Usnesením ze dne 2. 12. 2013 (A-lZ) byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Ze zprávy správkyně ze dne 17. 1. 2014 (AL 17) mimo jiné vyplynulo, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásilo nezajištěné pohledávky 6 věřitelů vcelkové výši 676 122,08 Kč, že vdobě zahájení insolvenčního řízení měl dlužník nesplacené závazky na výživném míči nezletilým dětem z předchozích manželství (cca 220 000 Kč), byl proto trestně stíhán, byl mu zabaven řidičský průkaz a v důsledku toho ztratil stálý ijem ze služebního poměru u Čs. Armády k 31. 12. 2013, kde vykonával činnost řidiče. Při neexistující záruce pravidelného příjmu dlužníka správkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

13,

] ?LJILILU_TLJFÍ_1U1.I' navrhovala provést oddlužení zpeněžením nemovitého majetku dlužníka s tim, že jeho nepoctivý záměr neshledala. V doplněné zprávě ze dne 12. 2. 2014 (B 2) správkyně potvrdila, že dlužník doložil již avizovanou pracovní smlouvu ze dne 27. 1. 2014 uzavřenou v Německu na dobu určitou 12 měsíců na pozici řezník. Usnesením ze dne 17. 3. 2014 (P: 4) soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil dlužníku hradit splátky ve stejném rozsahu, v jakém z jeho příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Usnesením ze dne 17. 3. 2014 (B-S) soud k návrhu dlužníka učiněném na přezkumném jednání konaném dne 12. 3. 2014 (B 3) schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty-nemovitostí. Z průběžných zpráv správkyně o plnění oddlužení vyplývá, že dlužník za rok 2014 po dobu výkonu zaměstnání v Německu předložil mzdové listy jen za květen-červenec 2014, že srážky ze mzdy prováděl sám, že neodpovídají výši mzdy, že vříjnu nebylo uhrazeno ničeho, do majetkové podstaty není placen dar poskytovaný manželkou, dlužník má tři vyživovací povinnosti, není hrazeno dlužné výživné a vzniká dluh na běžném výživném, přičemž z dlužného výživného ve výši 86 000 Kč bylo za tuto dobu uhrazeno 56 204 Kč (zpráva ze dne 20. 11, 2014 / 13-8/ ) K projednání plnění splátkového kalendáře bylo svoláno jednání, jež se konalo 4. 2. 2015 (ll-14), dlužník se dne 3. 2. 2015 (13 12) pro nemoc omluvil. Dalšího jednání dne 4. 11. 2015 (3 25) svolaného kprojednání návrhu na zrušení oddlužení se dlužník také nezúčastnil a byl soudem omluven. Dne 30. 8. 2016 (13-32) podala správkyně konečnou zprávu o zpeněžení majetkové podstaty-nemovitostí za částku 305 000 Kč a provedla vyúčtování, dle kterého byli nezajištění věřitelé uspokojení v 48,02 % celkové výše jejich pohledávek, a dále informovala soud, že k měsíci srpnu 2016 bude mezi nezajištěné věřitele rozdělena celková částka 362 866,54 Kč, sestávající z 248 781,54 Kč ze zpeněžení a 114 085 Kč z plnění oddlužení splátkovým kalendářem, z čehož bude uhrazeno nezajištěným věřitelům 70 % celkové výše jejich pohledávek. jak vyplývá ze zprávy správkyně ze dne 16. 1. 2018 (13 66), nebylo za měsíce leden-březen, červenec, listopad, prosinec 2017 a leden 2018 uhrazeno ničeho na splátkovém kalendáři, zbývá dle přehledu plnění uhradit nezajištěným věřitelům částku 140 205,54 Kč, dlužné výživné činí celkem 85 679 Kč a dluh na odměně správkyně a nákladech dosáhl částky 10 890 Kč, celková částka nedoplatků činí 236 774,54 Kč. Odvolací soud zároveň zjistil, že usnesením ze dne 22. 3. 2016 (3-29) byl dlužník vyzván kpředložení přehledu příjmů, které vrozporu sjiž uloženou povinností neplnil, podle obsahu insolvenčního spisu zůstal dlužník nečinný. Také odvolací soud vyzval dlužníka ke splnění povinností usnesením ze dne 11. 1. 2018 (13-64), aby předložil mimo jiné přehled svých příjmů za období od dubna 2014 dosud. Dlužník toliko přípisem ze dne 22. 1. 2018 sdělil, že je od 1. 11. 2017 zaměstnám jako řidič kamionu dle pracovní smlouvy ze dne 9. 11. 2017, kterou založil v německé mutaci, přehled příjmů nedoložil, a dovolával se tíživé sociální situace jeho a manželky, která je dlouhodobě nemocná, a dále uvedl, že správkyně disponuje všemi listinami, a že již nezajištěným věřitelům zaplatil přes 70 % pohledávek.

Z toho co bylo uvedeno výše, odvolací soud zjistil, že dlužník neplní dlouhodobě povinnosti vyplývající pro něj ze schváleného způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře, neplní oznamovací povinnosti, zejména pokud se týká dosahovaných příjmů a nepředkládá jejich přehledy, a to ani přes výzvy insolvenčního soudu (Š 412 odst. 1 písm. d/, e/ IZ). Odvolací soud nepřehlédl, že dlužník přivolil také ke zpeněžení svého majetku a na základě jeho návrhu bylo přistoupeno ke kombinací obou způsobů oddlužení plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetku, jímž byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů v míře 48,02 % celkové jejich výše. Současně bylo dlužníku uloženo plnit splátkový kalendář, který dlužník v důsledku nepravidelných a nedostatečných příjmů pravidelně neplní, resp. jej zčásti plní prostřednictvím plateb od manželky, která jednorázoiými platbami snížila vzniklý dluh na splátkách a na dlužném výživném, jenž však z důvodu podstatného neplnění splátkového kalendáře v roce 2017 nebo v důsledku realizovaných nízkých splátek oddlužení opět narostl, společně s dluhem vůči správkyní do té míry, že není předpoklad, že by mohl být dlužníkem doplacen, respektive dlužník sám tuto možnost do určité míry vyloučil odkazem na nepříznivou rodinnou situaci a na to, že je jediným ijemcem mzdy v rodině, která je na něj odkázána. Aniž by odvolací soud hodnotil důvody, které dlužníka zavedly

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta,

115 ., . _ _ . _ _ _'.|-ulJ,""' "-'_-_-. . ".-ml.:. -' 'er .,.. ___-'-" 't.--_ _

14.

15.

4 VSPI I 2041/2017 do insolvence při pravidelném příjmu 21 345 Kč měsíčně, z něhož nesplácel ani výživné na nezletilé tři děti a měl vůči nim dluhy nikoliv v zanedbatelné výši, pro které byl trestně stíhán, z dosavadního průběhu insolvenčního řízení je také zřejmý nedbalý pHstup dlužníka k plnění povinností, jímž způsobil vznik nových peněžitých závazků po schválení oddlužení po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, pokud se týká nehrazeného běžného výživného na nezletilé děti měsíčně a není záruka, že dlužník bude schopen dluh doplatit do předpokládané doby skončení plnění splátkového kalendáře, a to jak na výživném, které je dále povinen hradit i do budoucna v pravidelných měsíčních platbách a vedle toho má hradit splátky oddlužení.

Správnost zjištění učiněných soudem I. stupně, založených na zprávách správkyně o stavu insolvenčního řízení dlužníka a na obsahu insolvenčního spisu, nebyla odvoláním dlužníka ani jiným způsobem zpochybněna, respektive dlužník ani za odvolacího řízení nezměnil svůj přístup k plnění povinností, nesplnil povinnosti uložené mu odvolacím soudem a nedoplatíl vzniklý dluh. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu I. stupně, jenž za dané situace rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodů uvedených v Š 418 odst. 1 písm. a) a c) IZ, tj že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře (bez ohledu na splnění oddlužení ve formě zpeněžení majetku, jež bylo schváleno v kombinaci s plněním splátkového kalendáře), protože se při jeho plnění dlužník dopustil opakovaně porušování povinností (Š 412 odst. 1 písm. d/, e/ IZ), není možno očekávat napravení, což vedlo důvodně soud k jeho zrušení a zastavení řízení podle Š 418 odst. 4 a 5 IZ, neboť dlužník již nemá žádný majetek, ohledně něhož by bylo lze v insolvenčním řízení pokračovat konkursem. Dlužníkovi přitom nebrání, aby se znovu pokusil v novém insolvenčním řízení dosáhnout oddlužení plněním splátkového kalendáře, pokud pro sebe zajistí dostatečný a pravidelný měsíční příjem, ze kterého bude schopen hradit pohledávky nezajištěných věřitelů, které doposud neuspokojil, a bude schopen zároveň plnit zákonné povinnosti na výživném vůči svým nezletilým dětem. Pokud dlužník poukazoval na to, že již uspokojil pohledávky nezajištěných věřitelů do výše 70 % jejich hodnoty, nemůže být taková okolnost sama o sobě důvodem k tomu, aby dlužník přestal plnit své základní povinnosti po schválení oddlužení, nebot dlužník je povinen po celou dobu trvání splátkového kalendáře usilovat o co nejvyšší uspokojení svých věřitelů.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora proto odvolací soud usnesení soudu I. stupně vbodech I. a II. výroku dotčených odvoláním potvrdil podle Š 219 o.s.ř. jako věcně správná.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, přije ' jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst-1 o.sř). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 26. února 2018

]UDr, Alexandra ]iříčková v.r. předsedkyně senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vol