KSPL 29 INS 28054/2015-A-14
KSPL 29 INS 28054/2015-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Hydčice 83, 341 01 Velké Hydčice, na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud insolvenčnímu věřiteli UNIDEBT Czech, SE, IČO 24797880, se sídlem Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7 -Holešovice, zastoupenému JUDr. Róbertem Paulovičem, advokátem, se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8-Libeň, povolil prostřednictvím společnosti EURODRAŽBY.CZ, a.s., provedení nedobrovolné dražby nemovitých věcí ve společném jmění dlužníka a jeho manžela Jaromíra Hlaváče (insolvenční řízení vedené zdejším soudem pod sp.zn. 18678/2013), konkrétně: pozemek parc. č. St. 148-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 83-rodinný dům, a pozemek parc. č. 218/14-ostatní plocha (vše zapsáno na LV 175 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, katastrální území a obec Velké Hydčice), s e z a m í t á.

II. Navrhovatel tohoto předběžného opatření-UNIDEBT Czech, SE, IČO 24797880, se sídlem Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7-Holešovice, zastoupený JUDr. Róbertem Paulovičem, advokátem, se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8-Libeň -je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč, a to ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, na účet Krajského soudu v Plzni, č. účtu 3703-4321311/0710, variabilní symbol 4902805415.

Odůvodnění:

Dne 10. listopadu 2015 byl ze strany dlužníka podán insolvenční návrh a tentýž den byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, č. j. KSPL 28054/2015-A-2, se kterou zákon spojuje účinky zahájeného řízení.

Dnešního dne, tj. 25. listopadu 2015, byl usnesením č.j.-A-13 zjištěn úpadek dlužníka a bylo mu povoleno oddlužení. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dnešního dne.

Dne 19. listopadu 2015 podal věřitel-navrhovatel předběžného opatření UNIDEBT Czech, SE, IČO 24797880, se sídlem Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7-Holešovice (dále jen navrhovatel ), návrh na vydání předběžného opatření, kterým se domáhal toho, aby soud omezil z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ), a to tak, že dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a.s., umožní provést veřejnou nedobrovolnou dražbu dle přiložené dražební vyhlášky. Svůj návrh odůvodnil tím, že podání již druhého insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo stran dlužníka motivováno v obou případech snahou oddalovat realizaci zástavy navrhovatelem a zmařit připravovanou nedobrovolnou dražbu. Šikanózní povahu dlužníkova jednání shledal navrhovatel zejména v tom, že v případě podání prvního insolvenčního návrhu dlužníka v následující časové souslednosti: dne 8. října 2012 byla uzavřena smlouva o provedení dražby s dražebníkem EURODRAŽBY.CZ, a.s., dne 18. října 2012 bylo vyhotoveno a rozesláno oznámení o nedobrovolné dražbě, dne 28. listopadu 2012 byla vydána dražební vyhláška s termínem dražby 29. ledna 2013, dne 4. prosince 2013 dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jímž bylo zahájeno insolvenční řízení vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 34849/2013, měl dlužník v úmyslu zmařit připravovanou nedobrovolnou dražbu. V druhém případě, tedy podáním insolvenčního návrhu, na jehož základě bylo zahájeno řízení v této věci, je dle navrhovatele zjevná šikanóznost dlužníkova jednání násobená tím, že se jedná o opakovaný pokus dlužníkovy snahy znemožnit realizaci zástavního práva navrhovatele podáním insolvenčního návrhu.

Podáním doručeným nadepsanému soudu dne 24. listopadu 2015 (dokument A-13 spisu) se dlužník vyjádřil k návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření. Uvedl, že s tvrzením navrhovatele nesouhlasí, neboť se nejedná o maření výkonu, ale o souhru náhod. Dále sdělil, že první návrh byl odmítnut soudem, toho rozhodnutí bylo nakonec potvrzeno i soudem odvolacím. Závěrem vyjádřil přesvědčení, že návrh na předběžné opatření podal navrhovatel jen proto, že v insolvenční věci jeho manžela (KSPL 29 INS 16878/2013) byla na společnost podána incidenční žaloba (tato nebyla projednána jen z toho důvodu, že nedopatřením nebyl zaplacen soudní poplatek, a proto bylo řízení zastaveno), a nyní má obavu, že stejná žaloba bude v rámci tohoto insolvenčního řízení směřována i proti němu.

Podle § 82 odst. 2 písmeno b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písmeno b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písmeno c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Nahlédnutím do insolvenčního spisu sp. zn. KSPL 29 INS 34849/2013 soud zjistil, že dne 4. prosince 2013 byl ze strany dlužníka podán insolvenční návrh a tentýž den byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSPL 34849/2013-A-2, se kterou zákon spojuje účinky zahájeného řízení. Tento insolvenční návrh byl následně usnesením ze dne 7. ledna 2014 odmítnut, a to pro vady. Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu napadl dlužník včasným odvoláním, o kterém Vrchním soudem v Praze rozhodl dne 30. září 2014 tak, že napadené rozhodnutí potvrdil. Insolvenční soud se tedy neztotožňuje s názorem navrhovatele, že podání prvního insolvenčního návrhu by mělo povahu šikanózního jednání, když naopak ze strany dlužníka lze zaznamenat jasnou snahu svou úpadkovou situaci řešit dle insolvenčního zákona společně se svým manželem, v jehož věci již insolvenční řízení probíhalo. O tom svědčí i fakt, že insolvenční návrh nebyl věcně zamítnutý, ale byl odmítnutý pro své vady, když dlužník v zákonem stanovené lhůtě svůj návrh po výzvě soudu o požadované přílohy nedoplnil.

Insolvenční soud nazírá obdobně i na druhý případ podání insolvenčního návrhu dlužníka. Insolvenční soud má za to, že podáním insolvenčního návrhu dlužník sledoval pouze řešení své úpadkové situace dle insolvenčního zákona. Tomu nasvědčuje zejména fakt, že dlužník podal bezvadný návrh se všemi přílohami, jež insolvenční zákon vyžaduje. Soud je navíc toho názoru (aniž by měl v úmyslu předjímat další postup ve věci), že pokud by došlo ke zpeněžování citovaných nemovitostí, mohly by být v rámci insolvenčního řízení zpeněženy výhodněji, neboť by bylo teoreticky možné zpeněžit je jako celek (nemovitosti jsou ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, v jehož věci je rovněž vedeno insolvenčního řízení u zdejšího soudu, viz výše).

Pro úplnost soud opětovně připomíná, že úpadek ve věci dlužníka byl již zjištěn, a to výše citovaným usnesením ze dne 25. listopadu 2015, č.j.-A-13.

Vzhledem k posledně uváděné skutečnosti tak zjevně odpadl důvod pro nařízení předběžného opatření dle § 82 IZ, a proto soud z popsaných důvodů návrh na předběžné opatření zamítl.

Výrokem II. byla současně navrhovateli uložena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření dle sazebníku poplatků, jenž je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění (položka 5. Sazebníku)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 25. listopadu 2015

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D. v.r. samosoudce

Za správnost: Martina Skalová