KSPL 29 INS 26009/2012
KSPL 29 INS 26009/2012 KSPL 29 INS 26011/2012 3 VSPH 2378/2014-B-46

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníků: František anonymizovano , anonymizovano , a Jiřina anonymizovano , nar. 18.3.1957, oba bytem Horní Slavkov, Kounice 615/12, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 26009/2012-B-24, KSPL 29 INS 26011/2012-B-2 ze dne 7. listopadu 2014,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. listopadu 2014, č.j. KSPL 29 INS 26009/2012-B-24, KSPL 29 INS 26011/2012-B-2, se mění tak, že se schválené oddlužení dlužníků Františka anonymizovano a Jiřiny anonymizovano , oba bytem Horní Slavkov, Kounice 615/12, nezrušuje.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j.-B-24, KSPL 29 INS 26011/2012-B-2 ze dne 7. listopadu 2014 v bodě I. výroku zrušil schválené oddlužení dlužníků, v bodech II. a III. výroku na majetek dlužníků prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný, a v bodě IV. výroku insolvenčnímu správci uložil, aby do 10 dnů předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

Konstatoval, že usnesením č.j.-B-6, KSPL 29 INS 26011/2012-B-1 ze dne 29. ledna 2013 schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Uvedl, že insolvenční správce podal soudu dne 20.6.2014 zprávu o plnění dlužníků za období 06/2013 až 05/2014, ze které vyplývá, že u dlužníků není dán předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v minimální výši 30 %. Předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů dlužníků za 5 let trvání splátkového kalendáře byl k červnu 2013-9,72 % a ke květnu 2014-10,82 %. Dlužníci tak neplnili podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, tedy není u nich předpoklad, že by uhradili minimálně 30 % pohledávek KSPL 29 INS 26011/2012 3 VSPH 2378/2014 nezajištěných věřitelů (z obsahu zprávy insolvenčního správce vyplývá, že aktuální míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů je 10,82 %), z čehož je zřejmé, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Dlužníci neplní další povinnosti, např. předkládat insolvenčnímu soudu pravidelné zprávy a přehledy svých příjmů tak, jak vyplývá z ustanovení § 412 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ).

Soud cituje § 418 odst. 1 až 5 IZ konstatoval, že nařídil ve věci jednání, na němž dlužníci potvrdili, že tvrzení insolvenčního správce v podané zprávě jsou pravdivá a nezpochybňují je, současně přislíbili, že ve lhůtě 3 měsíců od ústního jednání zajistí příjem do majetkové podstaty, aby bylo plněno s předpokladem minimálně 30% uspokojení nezajištěných věřitelů. Pro případ, že očekávaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebude odpovídat uvedené hranici, výslovně navrhli, aby soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na jejich majetek.

Soud pokračoval, že ze zprávy insolvenčního správce doručené dne 4.11.2014 je patrné, že je u dlužníků předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů za měsíc říjen 2014 ve výši 13,07 %, tedy nikoli v požadované míře 30 %.

Soud uzavřel, že dlužníci neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné dlužníkem splnit (§ 418 odst. 1 písm. a/ a b/ IZ).

Toto usnesení napadli dlužníci včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a umožnil jim pokračovat v oddlužení plněním splátkového kalendáře. Uvedli, že při jednání u soudu prvního stupně dne 13.8.2014 jim bylo insolvenčním správcem doporučeno, jakou pravidelnou částku mu mají měsíčně zasílat, aby míra uspokojení nezajištěných věřitelů odpovídala minimálním 30 %. Do doby ústního jednání jim byly prováděny srážky ze mzdy zaměstnavateli. Současně předložili sdělení insolvenčního správce o výši pravidelných splátek, doklady o zaplacení částek složenkami a výpisy plateb od zaměstnavatelů.

Vrchní soud v Praze z podnětu podaného odvolání i řízení jeho vydání předcházející, nařídil ve věci jednání, přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Odvolací soud z dlužníky předložených listin k odvolání zjistil, že insolvenční správce podáním z 15.8.2014 sdělil dlužníkům, že jejich pravidelná měsíční splátka pro plnění oddlužení musí být ve výši minimálně 7.000,-Kč s tím, že jim zasílá KSPL 29 INS 26011/2012 3 VSPH 2378/2014 poštovní poukázky, jež mohou k zasílání splátek využít s poučením, že mají vždy uvést měsíc, za nějž splátku posílají. Z předložených kopií poštovních poukázek se podává, že dlužníci odeslali insolvenčnímu správci za měsíce srpen až listopad 2014 každý měsíc 7.000,-Kč, tj. celkem 28.000,-Kč. Tuto skutečnost potvrdil insolvenční správce podáními ze 4.11.2014 a 24.11.2014 (události B-23 a B-30). Z podání insolvenčního správce ze dne 27.2.2015 (událost B-41) odvolací soud zjistil, že dlužníci pravidelně platí měsíčně ve prospěch majetkové podstaty částku 7.252,-Kč (srážky z důchodu 2.252,-Kč a mimořádný příjem 5.000,-Kč), že ke dni 27.2.2015 za 24 měsíců splátkového kalendáře byli věřitelé uspokojeni v částce 63.293,-Kč, a pokud budou dlužníci nadále poukazovat uvedenou částku, za 36 měsíců zbývajících do konce splátkového kalendáře by měli uhradit 261.072,-Kč, takže předpoklad uspokojení činí 324.365,-Kč, tj. 39,73 % a po odečtení měsíční odměny insolvenčního správce ve výši 39.204,-Kč (36x1.089,-Kč) dojde k uspokojení věřitelů v částce 285.161,-Kč, což představuje 34,93 % z celkové výše zjištěných nezajištěných pohledávek věřitelů (816.373,24 Kč). Správce ještě doplnil, že od jednání dne 13.8.2014 dlužníci poskytují insolvenčnímu správci součinnost a mají zájem situaci řešit, a s ohledem na zdravotní stav dlužnice, jež vyžaduje celodenní péči dlužníkem, je zachování oddlužení jediným možným řešením jejich životní situace.

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Takové rozhodnutí může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (§ 418 odst. 4 IZ, do 31.12.2013 odstavec 3). KSPL 29 INS 26011/2012 3 VSPH 2378/2014

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

V daném případě soud prvního stupně povolil řešit úpadek dlužníků oddlužením usnesením z 26.11.2012 (A-9) a následně schválil jejich oddlužení plněním splátkového kalendáře usnesením č.j.-B-6, KSPL 29 INS 26011/2012-B-1 z 29.1.2013 (bod I. výroku), v bodě II. výroku dlužníkům uložil, aby po dobu následujících pěti let (počínaje 30.6.2013) platili označeným nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení zálohy odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce, podle poměru pohledávek nezajištěných věřitelů, který soud v tomto bodě výroku určil, dále v bodě III. výroku stanovil odměnu insolvenčního správce a v bodě IV. výroku zaměstnavateli dlužníků SOBRA, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově a České správě sociálního zabezpečení uložil, aby prováděli stanovené měsíční srážky z příjmů dlužníků a vypláceli je insolvenčnímu správci, a současně uložil dlužníkům povinnosti další jimi v průběhu splátkového kalendáře získané příjmy poskytovat insolvenčnímu správci. Dále v něm v bodě V. a v bodě VI. výroku uložil povinnosti insolvenčnímu správci a věřitelům. V závěru soud poučil dlužníky o jejich povinnostech za trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře stanovených § 412 odst. 1 IZ.

Soud prvního stupně v odůvodnění tohoto usnesení vyšel ze zjištění, že všechny nezajištěné přihlášené pohledávky tří věřitelů byly zjištěny a činí 816.373,24 Kč, a že čisté měsíční příjmy dlužníka (14.157,-Kč) a dlužnice (13.570,-Kč) jsou dostatečné pro úhradu minimální 30% výše pohledávek nezajištěných věřitelů a nároků insolvenčního správce. KSPL 29 INS 26011/2012 3 VSPH 2378/2014

Dlužníci při jednání před soudem prvního stupně dne 13.8.2014 potvrdili skutečnosti uvedené insolvenčním správcem o tom, že splátkový kalendář neplní a přislíbili, že budou platit takové částky, aby došlo k minimálnímu 30% uspokojení nezajištěných věřitelů.

Odvolací soud dospěl k závěru, že dlužníci nejsou osobami, jež by se vyhýbaly výdělečné činnosti. Z aktivního přístupu dlužníků k plnění splátkového kalendáře po jednání před soudem prvního stupně dne 13.8.2014 lze mít zato, že jsou nejen ochotni, ale zejména schopni nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, neboť na dosud poskytnuté plnění pro splátkový kalendář v celkové výši cca 63.300,-Kč za 25 měsíců splátkového kalendáře zbývá dlužníkům za dalších 35 měsíců splátkového kalendáře zaplatit cca 248.000,-Kč (částka zahrnuje minimální úhradu 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů cca 245 tis. Kč a nároky insolvenčního správce cca 66 tis. Kč po odpočtu dlužníky zaplacené částky cca 63 tis. Kč), což odpovídá měsíčnímu plnění ve výši cca 7.100,-Kč. Poskytují-li dlužníci insolvenčnímu správci měsíčně 7.252,-Kč, považuje odvolací soud za reálné, že v horizontu zbývajících 35 měsíců do konce splátkového kalendáře dostanou svým závazkům a věřitelům uhradí jejich zjištěné pohledávky a odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, jak jim bylo uloženo.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. b) o.s.ř. změnil, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 11. března 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová