KSPL 29 INS 25387/2016
KSPL 29 INS 25387 / 2016 č. j. 1 VSPI I 1654/2017 P50-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců ]UPr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka Bob F. Lutz, s.r.o., ICO 29163579, sídlem Lipová 356, Skalná, o odvolání věřitele č. 44 Week Poller Spedition Gmbh, sídlem Reichenbacher Strasse 67, Zwickau, Německo, zast. advokátem Mgr. Jiřím Zrůstkem, sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 25387/2016WP50 13 ze dne 14. července 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 25387 / 2016 P50-13 ze dne

14. července 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j.-P50 13 ze dne 14.7.2017 v bodě 1. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 44 Weck Poller Spedition Gmbh (dále odvolatel) ve výši 1.811.552 Kč, v bodě II. výroku ho uvědomil o tom, že právní moci tohoto rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 2.3.2017 bylo zveřejněno usnesení čj.Aw13, jímž soud rozhodl o úpadku Bob F. Lutz, s.r.o. (dále dlužník), soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení. Odvolatel byl podle ust. Š 430 insolvenčního zákona v souladu s čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku, současně mu soud zaslal výzvu k podávání přihlášek pohledávek, která mu byla doručena dne 15.3.2017. Jeho přihláška pohledávky v celkové výši 1.811.552,w Kč byla doručena soudu dne 21.6.2017. Lhůta pro podání přihlášky pohledávky by byla zachována, pokud by byla doručena nejpozději do 15.5.2017. Soud prvního stupně proto v souladu s ust. Š 185 insolvenčního zákona přihlášku odmítl a účast odvolatele v insolvenčním řízení právní moci tohoto usnesení skončil.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška neodmítá.

Argumentoval zejména tím, že je známým věřitelem dlužníka ve smyslu ust. Š 430 odst. 1 insolvenčního zákona. Jako jeden z věřitelů byl uveden v insolvenčním návrhu dlužníka. Rozhodnutí o úpadku dlužníka bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 2.3.2017. Od tohoto dne také počala běžet lhůta, ve které je soud povinen neprodleně vyrozumět známého

1 VSPH 1654/2017 zahraničního věřitele. Na základě dodejky, zaslané soudem věřiteli, bylo prokázáno, že insolvenční soud zaslal věřiteli příslušné vyrozumění dne 13.3.2017, tedy jedenáct dnů po zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku, doručeno mu bylo dne 15.3.2017, tedy třináct dnů po zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku. Doručení vyrozumění neproběhlo řádně, tedy neprodleně, a tato skutečnost má za příčinu nespravedlivé poškození věřitele postupem soudu v předmětném insolvenčním řízení, jenž je v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, zejména v rozporu s ust. $ 5 písm. a) insolvenčního zákona.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u ins'olvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. Š 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. Š 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle ust. Š 173 odst. 4 insolvenčního zákona má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle ust. Š 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenč ' u správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že rozhodnutí o úpadku (obdobně jako vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení) doručuje soud pouze postupem dle ust. S 71 odst. 1 insolvenčního zákona (vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku), zvlášť se dle ust. Š 138 téhož zákona doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčMu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu ivěřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení), a vyrozumění o něm insolvenční soud adresuje jen orgánům a institucím uvedeným v ust. Š 139 insolvenčního zákona.

Odvolací soud je však s odvolatelem zajedno v tom, že hlava II. společných ustanovení insolvenčního zákona zakotvuje speciální úpravu vztahu ke státům Evropské unie, jež vychází z přímo aplikovatelného Nařízení a konkrétně řeší některé dílčí otázky, jež s použitím Nařízení souvisejí. V tomto rámci ust. Š 430 insolvenčního zákona stanoví, že známé věřitele dlužníka,

PUmauu V ..-LA

1 VSPH 1654 /2017 kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odst. 1). Povinnost vyrozumět. známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, arozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odst. 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odst. 3).

Obdobně je i v judikatuře Nejvyššího soudu ČR např. v usnesení sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008mP11-12 ze dne 4.9.2008 publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod pořadovým číslem 25/2009 (dále jen R 25 / 2009) kladen důraz na to, že známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, musí být insolvenčním soudem vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí a musí jim být zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek. Podle ust. $ 74 odst. 2 insolvenčního zákona jim pak začíná běžet lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy jim výzva byla zvlášť doručena. Nejvyšší soud přitom poukazoval na to, že tím byl insolvenční zákon přizpůsoben i jinak přímo aplikovatelnému Nařízení, aby došlo k odstranění jazykové bariéry, jež těmto věřitelům zpravidla brání v účinném využití insolvenčního rejstříku coby zdroje informací o insolvenčním řízení.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník vinsolvenčním návrhu doručeném soudu prvního stupně dne 7.11.2016 mimo jiné uvedl, že má závazek i vůči odvolateli. Usnesením č.j. KSPL 29 INS 25387 / 2016 A-13 ze dne 2.3.2017, zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne, soud zjistil úpadek dlužníka a zároveň podle ust. Š 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců. Odvolateli, který má sídlo v Německu, insolvenční soud zaslal příslušné vyrozumění dne 13.3.2017, tedy jedenáct dnů po zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku, doručeno pak bylo dne 15.3.2017. Přihláška pohledávky odvolatele byla soudu doručena dne 21.6.2017.

Ust. Š 136 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona stanovilo lhůtu pro přihlášení pohledávek pro všechny věřitele, v případě kdy není s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, nejpozději do dvou měsíců od zjištění úpadku. Pokud se týká známých věřitelů dlužníka podle ust. Š 430 odst. 1 insolvenčního zákona, začíná jím běžet lhůta k podání přihlášky (k tomu viz R 25 / 2009) teprve ode dne, kdy jej jim zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že lhůta dvou měsíců pro podání přihlášky pohledávky počala běžet dnem 3.3.2017 a skončila dnem 3.5.2017. Vzhledem k tomu, že odvolatel má sídlo v Německu a byl soudu znám, počala mu běžet lhůta pro podání přihlášky, teprve ode dne, kdy mu jako známému věřiteli byla výzva k podávání přihlášek zvlášť doručena. Z výše uvedených zjištění vyplývá, že výzva podle ust. Š 430 insolvenčního zákona byla odvolateli doručena dne 15.3.2017 a proto dnem 16.3.2017 mu počala běžet lhůta dvou měsíců pro podání přihlášky pohledávky, ta skončila dnem 15.5.2017. Odvolatel podal přihlášku pohledávky až dne 21.6.2017 tedy opožděné. Pokud se týká odvolacích námitek, odvolací soud konstatuje, že odvolatel byl řádně vyrozuměn o tom, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs a že ve lhůtě dvou měsíců je oprávněn přihlásit za ním pohledávky. Skutečnost, že mu výzva byla doručena až 15.3.2017, tedy s prodlenírn třinácti dnů, soud prvního stupně zohlednil tak, že konec lhůty pro přihlášení jeho pohledávky právě určil až na 15.5.2017, když lhůta pro ostatní věřitele skončila již 4.5.2017.

1 VSPH 1654/2017

To, že odvolatel má sídlo vNěmecku, není důvodem, aby měl odlišnou lhůtu pro podání přihlášky pohledávky, než ostatní věřitelé.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení 5 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučenh

Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímú soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena

. jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (Š 237,

S 239, $ 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 15. prosince 2017

Za správnost vyhotovení:

]. V/ará/éom'

JUDr.Jíří Goldstein,v.r. předseda senátu