KSPL 29 INS 23137/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKE REPUBLIKY KSPL 29 INS 23137/2013 29 NSCR 136/2017-B-79

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem V insolvenční věci dlužníka Petra Furcha, narozeného 4. září 1971, bytem vLomnici-Týnu, Mánesova 274, PSČ 356 01, vedené u Krajského soudu vPlzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 23137/2013, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. června 2016, č.j. KSPL 29 INS 23137/2013, 3 VSPH 589/2016-B-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodněnt

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 17. února 2016, č.j. KSPL 29 INS 23137/2013-B-29, jímž Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení dlužníka Petra Furcha (bod 1. výroku), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod 11. výroku), rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod 111. výroku) a uložil insolvenčním správci předložit zprávu o hospodářské situaci dlužníka (bod IV. výroku).

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (B-46).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (& 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 4. října 2016, č. j.-B-53, doručeným dovolateli zvlášť dne 13. října 2016 (srov. doručenku u B-53) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 14 dnů ode dne doručení usnesení, s poučením o možnosti požádat o ustanovení právního zástupce pro podání dovolání na náklady státu.

0 žádosti dlužníka o ustanovení advokáta pro dovolací řízení (B-54) rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 7. prosince 2016, č.j.-B-62, tak, že ji zamítl. K odvolání dlužníka Vrchní soud vPraze usnesením ze dne 27. dubna 2017, č. j., 2 VSPH 523/2017-B-70, které nabylo právní moci dne 5. května 2017, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Insolvenční soud dovolatele usnesením ze dne 13. června 2017, č. j.-B-75, doručeným dovolateli zvlášť (postupem podle 5 50 o. s. ř.) dne 14. června 2017 (srov. doručenku u B-75), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 14 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle % 241b odst. 2 věty před středníkem, % 104 odst. 2 a % 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2017

Mgr. MilanP o l á š ek, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková