KSPL 29 INS 22851/2014-A-9
KSPL 29 INS 22851/2014-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Aleš Červinka, r. č. 821215/0573, bytem Karla Vokáče 2633/21, 301 00 Plzeň, zastoupeného Mgr. Alicí Benešovou, advokátem se sídlem v Rokycanech, Míru 17, o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 08. 2014, č.j. KSPL 29 INS 22851/2014-A-6 se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 19. 09. 2014

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Semecká