KSPL 29 INS 22154/2013-A-9
KSPL 29 INS 22154/2013-A-9

US NE SE NÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: Stanislav Otto, r. č. 800703/2066, bytem Na koupališti 905, 330 23 Nýřany,

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 08. 2013, č. j. KSPL 29 INS 22154/2013-A-6 s e z r u š u j e.

Poučen í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 16. 09. 2013

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Havlíčková