KSPL 29 INS 21115/2014-A-8
KSPL 29 INS 21115/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníků: a) Lukáč Škvarka, IČO 68809280, r. č. 530829/068, Pod nádražím 1839, 358 01 Kraslice, a b) Daniela Škvarková, r. č. 485824/182, bytem Pod nádražím 1839, 358 01 Kraslice (v dalším dlužníci ad a) a ad. b) označováni již jen jako dlužník ),

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 07. 08. 2014, č. j. KSPL 29 INS 21115/2014-A-6 se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 29. 08. 2014

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Semecká