KSPL 29 INS 20612/2014-A-11
KSPL 29 INS 20612/2014-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníků: a) Mgr. Bc. Jaroslav Říha, IČO 61788554, r. č. 661124/0295, Čerchovská 453, 334 01 Domažlice a b) Karolína Říhová, r. č. 806210/1773, bytem Čerchovská 453, 344 01 Domažlice (v dalším dlužníci ad a) a ad. b) označováni již jen jako dlužníci ), oba zastoupeni Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova 10, o odvolání dlužníků proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 08. 2014, č. j. KSPL 29 INS 20612/2014-A-9 se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 10. 09. 2014

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Martina Semecká