KSPL 29 INS 19090/2012-B-47
KSPL 29 INS 19090/2012-B-47

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: Daniel Seifert, r. č. 790517/1912, bytem Velký Rybník 504 E, 363 01 Ostrov nad Ohří, o návrhu na osvobození od zbytku dluhů ,

takto:

Návrh dlužníka na přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, ze dne 18.12.2017 (dokument B-44 spisu), se zamítá.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 20. 09. 2012, č. j. KSPL 29 INS 19090/2012-A-8, byl zjištěn úpadek dlužníka; soud tímto usnesením zároveň povolil dlužníku řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven AP Insolvence, v.o.s.

Usnesením ze dne 21. 1. 2013, č. j.-B-7, rozhodl soud o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Ze zpráv insolvenčního správce soud zjistil, že zajištěný věřitel ESSOX s.r.o. s přihlášenou a zjištěnou zajištěnou pohledávkou ve výši 286.179,--Kč, která byla zajištěna osobním vozidlem Honda Civic1.4. i-DSI Comfort, učinil pokyn ke zpeněžení vozidla dne 4. 3. 2015. Dále ze zpráv vyplynulo, že dlužník, a to po opakovaných výzvách, vozidlo ke zpeněžení nepředal, ačkoli tak měl učinit.

Z nařízených jednání ohledně návrhu na zrušení schváleného oddlužení konaných dne 21.6.2017 (B-35 a B-39) a 2. 8. 2017 vyplynulo z vyjádření dlužníka, že předmětný osobní se nachází na adrese Nejdek, Okružní 1160 s tím, že neměl prostředky na to, aby uvedené vozidlo mohl předat insolvenčnímu správci do Plzně. Vozidlo je bez technického osvědčení (propadlá STK) s tím, že vozidlo lze může předat na adrese, na které se vozidlo nachází. Dlužník byl soudem poučen v tom směru, že sice řádně splatil pohledávky nezajištěných věřitelů, nicméně dosud nesplnil povinnost odevzdat předmětné motorové vozidlo, což může být důvodem pro neosvobození dlužníka od zbytku dluhů.

Usnesením ze dne 27. 11. 2017, č. j.-B-43, rozhodl soud o splnění oddlužení, o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce a o zproštění insolvenčního správce funkce.

Dlužník se pak na soud obrátil s návrhem na osvobození od placení pohledávek, a to podáním ze dne 18. 12. 2017, jež je založeno v insolvenčním spisu jakožto dokument B-44. Svůj návrh na osvobození od placení pohledávek odůvodnil tím, že zaplatil nezajištěným věřitelům všechny pohledávky, přičemž byl až třetího roku oddlužení kontaktován ohledně vozidla, následující rok v únoru byl kontaktován, že přijde znalec k ocenění vozidla, což se nestalo. Následně byl vyzván k odtahu vozidla do Plzně, na což neměl finanční prostředky. Zajištěného věřitele pak následně kontaktoval, avšak bez odezvy. isir.justi ce.cz zbytku pohledávek věřitelů tak, že učinil pokyn ke zpeněžení dne 4. 3. 2015 a v průběhu roků 2016 a 2017 byly zasílány výzvy na doložení znaleckého posudku a k vydání předmětu zajištění. Dne 27. 9. 2017 byl insolvenčnímu správci zaslán e-mail v návaznosti na soudní jednání ze dne 2.8.2017, a vzhledem ke skutečnosti, že nebyl dlužníkem kontaktován a dlužník se na jednání vyjádřil o o znehodnocení vozidla, se tento věřitel připojil k návrhu insolvenčního správce na nepřiznání osvobození od placení neuhrazených dluhů, neboť dlužník svým chováním zapříčinil, že nebyl uspokojen v rámci insolvenčního řízení. Dne 13. 11. 2017 zajištěného věřitele kontaktoval dlužník s návrhem splácení dlužné částky, což byl ze strany dlužníka první kontakt s ním, předtím žádné informace o umístění vozidla a jeho stavu neobdržel, dosud nedošlo k žádnému plnění na úhradu této zajištěné pohledávky.

Podle § 414 odst. 1 IZ jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka.

Z citovaného zákonného ustanovení vyplývá závěr, že jestliže dlužník řádně a včas splní všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (dle oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře), může požádat insolvenční soud o osvobození od placení závazků, jež zůstaly po splnění oddlužení neuspokojeny. Za těchto podmínek insolvenční soud vydá usnesení, kterým dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (§ 414 odst. 1 IZ).

Jak vyplynulo z provedených zjištění, dlužník, ačkoli byl řádně vyrozuměn o tom, že má předmětné vozidlo vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení, tak dosud neučinil. Přitom vydání zajištěné věci ke zpeněžení je základní povinností dlužníka, neboť tím maří uspokojení pohledávky zajištěného věřitele. Soud je toho názoru, že takovémuto jednání dlužníka (pak i v souvislosti s jeho návrhem na osvobození od placení zbytku dluhů) nelze poskytnout žádnou ochranu. Dlužník svým přístupem zcela zabránil (byť alespoň částečnému) uspokojení pohledávky věřitele ESSOX, s.r.o., následně nevyvíjel ani dostatečnou snahu o vypořádní se s tímto věřitelem, a to ani v situaci, kdy věděl o nepojízdnosti předmětného vozidla.

Soud veden výše uvedenými úvahami proto rozhodl tak, jak je shora uvedeno.

Poučení : Usnesení se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli ESSOX.

Proti usnesení může podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň pouze dlužník.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 17. 1. 2018

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Karolína Havlicová