KSPL 29 INS 17900/2013-A-16
KSPL 29 INS 17900/2013-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: HARVET s.r.o., IČO 26349817, se sídlem Borská 2718/55, 301 00 Plzeň, zastoupená Mgr. Ondřejem Faistem, se sídlem Kamenická 1, 301 00 Plzeň-Východní Předměstí, k insolvenčnímu návrhu navrhovatele-věřitele: Beton Union Plzeň s.r.o., IČO 25225979, se sídlem Emilova 1228/9, 301 00 Plzeň-Skvrňany, zastoupená JUDr. Vojtěchem Levorou, se sídlem Slovanská třída 136, 326 00 Plzeň, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, o odvolání dlužníka proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j.-A-7 ze dne

17.7.2013 s e z r u š u j e.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 27.8.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. Martina Semecká samosoudce