KSPL 29 INS 17323/2011-A-22
KSPL 29 INS 17323/2011-A-22

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka CATANIA, s.r.o. "v likvidaci", IČ 25201794, se sídlem Bendova 39, 301 27, Plzeň, jednající likvidátorem JUDr. Pavlem Reiserem, Plzeň, Mikulášská třída 9, o odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 17323/2011-A-19, ze dne 04.04.2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 17323/2011-A-19, ze dne 04.04.2012 se zrušuje. O d ů v o d n ě n í:

Insolvenčním návrhem ze dne 22.09.2011 bylo v této věci zahájeno insolvenční řízení.

Po zahájení insolvenčního řízení byl dlužník usnesením zdejšího soudu ze dne 05.10.2011 č.j.-A-5 vyzván k doplnění insolvenčního návrhu o sdělení, že likvidátor dlužníka byl tímto likvidátorem jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců. Na toto dlužník nikterak nereagoval.

Usnesením zdejšího soudu ze dne 26.10.2011 č.j.-A-7, byl dlužník vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,--Kč na účet soudu, jelikož z insolvenčního návrhu nebylo možné usoudit na dostatečnost majetku dlužníka, který by postačoval ke krytí nákladů insolvenčního řízení.

Výzva k zaplacení zálohy byla navrhovateli doručena dne 10.11.2011. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 23.11.2011podal dlužník odvolání proti usnesení zdejšího soudu ze dne 26.10.2011 č.j.-A-7. Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 23.01.2012, č.j. KSPL 29 INS 17323/2011, 3 VSPH 1501/2011-A-12, potvrdil vrchní soud usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26.10.2011 č.j.-A-7.

Přípisem doručeným zdejšímu soudu dne 23.02.2012 požádal dlužník jednající likvidátorem o prodloužení lhůty k zaplacení zálohy do 31.03.2012. Této žádosti soud vyhověl a vyrozuměl dlužníka o této skutečnosti přípisem ze dne 27.02.2012.

Ve stanovené lhůtě navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení v předepsané výši neuhradil.

Vzhledem k tomu, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla zaplacena, postupoval soud v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 IZ a insolvenční řízení zastavil usnesením zdejšího soudu ze dne 04.04.2012, č.j. KSPL 29 INS 17323/2011-A-19.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 20.04.2012 podal dlužník jednající likvidátorem včasné odvolání proti tomuto usnesení č.j.-A -19, ze dne 04.04.2012, s tím, že byla záloha na náklady insolvenčního řízení dodatečně uhrazena dne 23.04.2012.

Na základě výše uvedeného soud usnesení č.j.-A -19, ze dne 04.04.2012 zrušil jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 26.04.2012

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Jitka Nedvídková