KSPL 29 INS 15933/2015-A-17
KSPL 29 INS 15933/2015-A-17

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Václav Kobal, IČ 48337919, r. č. 520908/183, bytem Šlapany 150/26, 350 02 Cheb, a dlužnice: Antonie Kobalová, r. č. 615701/0552, bytem Šlapany 150/26, 350 02 Cheb, o společném insolvenčním návrhu dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 07. 2015, č. j. KSPL 29 INS 15933/2015-A-13 se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 07. 08. 2015

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Denisa Fialová