KSPL 29 INS 15016/2010-A-11
KSPL 29 INS 15016/2010-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: Comfort Granit s.r.o., IČ 27998240, se sídlem: Slepá 285, 351 34 Skalná, o návrhu navrhovatele-společnosti LIGRANIT a.s., IČ: 47283106, se sídlem: Kunratická 1100, 460 05 Liberec 6, na vydání předběžného opatření,

takto:

N á v r h společnosti LIGRANIT a.s. ze dne 23.3.2011 na vydání předběžného opatření s e o d m í t á.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 23.3.2011 požádal navrhovatel-společnost LIGRANIT a.s.-o vydání předběžného opatření, neboť s ním dlužník dlouhodobě nijak nekomunikuje, nereaguje na jeho výzvy a zadržuje jeho zboží ve svém areálu. Dále uvedl : nechť soud považuje tuto rozhodnou skutečnost jako podklad k urychlenému předběžnému opatření k zajištění zboží, aby nám dále nevznikla škoda většího rozsahu . Jako přílohy návrhu pak uvedl a přiložil seznam odvezeného zboží a fakturu spotřebovaného zboží.

Podle § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 75 odst.2 o.s.ř. musí návrh na nařízení předběžného opatření obsahovat mimo jiné jméno, příjmení a bydliště účastníků, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření a musí z něj být patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá.

Podle § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije. -pokračování-2

V daném případě navrhovatel-společnost LIGRANIT a.s.-, jak vyplývá z obsahu hlavičkového papíru na návrhu, podal návrh na vydání předběžného opatření k zajištění jejich zboží v areálu dlužníka. Z podaného návrhu na vydání předběžného opatření však nelze dovodit zboží, které měl podle tvrzení navrhovatele dlužník zadržovat této společnosti (návrh neobsahuje ani vztah k seznamu odvezeného zboží či faktuře spotřebovaného zboží, které tvoří přílohu návrhu) ani místo, v němž by měl dlužník dané zboží zadržovat. Dále v návrhu absentuje konkrétní návrh, tedy čeho se navrhovatel vydáním předběžného opatření domáhá.

Návrh na vydání předběžného opatření proto neobsahuje vylíčení všech skutečností uvedených v § 75 odst. 2 o.s.ř., tedy je nesrozumitelný a neurčitý, a proto jej soud postupem podle § 75a odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Pro úplnost soud uvádí, že dle § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (tj. v daném případě ode dne 8.12.2010), nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze navrhovatel předběžného opatření. Tomu běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 25.03.2011

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. Za správnost: samosoudce Karolina Labancová