KSPL 29 INS 14766/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPL 29 INS 14766/2010 29 NSČR 112/2013-B-107

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka I. R. S. rozvojová a stavební s. r. o., se sídlem v Plzni, Masarykova 102, PSČ 312 00, identifikační číslo osoby 61779113, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 14766/2010, o návrhu dlužníka na zrušení konkursu, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Milanem Hulíkem, Ph. D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1615/1, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. listopadu 2013, č. j. KSPL 29 INS 14766/2010, 3 VSPH 709/2013-B-90, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 12. dubna 2013, č. j.-B-60, zamítl Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud ) návrh dlužníka na zrušení konkursu na jeho majetek. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Dovolání dlužníka, jež může být přípustné jen podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. Učinil tak proto, že tzv. zmatečnostní vada řízení není způsobilým dovolacím důvodem a pro její posouzení nelze připustit dovolání podle § 237 o. s. ř. (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2013, sen. zn. 29 NSČR 84/2013, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Dovolací námitky (týkající se rozvrhu práce insolvenčního soudu) se přitom soustřeďují jen k požadavku na prověření těch závěrů napadeného usnesení, jimiž se odvolací soud vypořádal (jako s nedůvodnou) s odvolací námitkou, podle které bylo řízení u insolvenčního soudu postiženo zmatečnostní vadou řízení spočívající v tom, že ve věci rozhodoval vyloučený soudce. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. února 2014

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová