KSPL 29 INS 14764/2010-A-10
KSPL 29 INS 14764/2010-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: PaedDr. Michal anonymizovano , anonymizovano , Křivá 215/13, 312 00 Plzeň 4, Červený Hrádek, k insolvenčnímu návrhu navrhovatele-věřitele: ADENRIX INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: 1 st Floor, Kestrel House, Primett Road, SG1 3EE Stevenage Hertfordshire, zastoupeného Mgr. Janem Matějíčkem, advokátem se sídlem: Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2, o vydání předběžného opatření,

takto:

I. Dlužníkovi s e z a k a z u j e nakládat s majetkem náležejícím do jeho majetkové podstaty bez souhlasu předběžného insolvenčního správce. II. Předběžným insolvenčním správcem s e u s t a n o v u j e Ing. Vladimír Nechutný, Soukenická 5, 305 51 Plzeň. III. Soud u k l á d á osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Odůvodnění: Insolvenční navrhovatel se na soud obrátil s insolvenčním návrhem a následně pak s návrhem na vydání předběžného opatření, kterým navrhl, aby soud uložil dlužníku nenakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty. Uvedl, že se důvodně domnívá, že dlužník zvýhodňuje vybrané věřitele, zejména pak Českou spořitelnu, a.s., která je zajištěným věřitelem k věci-nemovitostem-budovy č.p. 854 na pozemku parc. č. 1332 a pozemků parc. č. 1332, 1333 v k.ú. Doubravka (dále jen předmětné nemovitosti)-a to na úkor jiných věřitelů. Podle navrhovatele je dána důvodná obava, že dojde ke změnám v rozsahu majetkové podstaty dlužníka v neprospěch věřitelů.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ platí, že je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým -pokračování-2dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Z obsahu spisu a výpisu z katastru nemovitostí dostupného z internetové evidence vyplývá, že dlužník je vlastníkem předmětných nemovitostí. Dále pak bylo zjištěno, že došlo k omezení vlastnických práv na těchto nemovitostech v podobě exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce, nařízení předběžného opatření a zřízeného zástavního práva smluvního. Kromě jiného pak byla ohledně těchto nemovitostí podána žaloba na určení vlastnického práva. Dále bylo z obsahu nájemních smluv na předmětné nemovitosti zjištěno, že jednotlivé části budovy byly pronajaty společnosti Data-ING s.r.o. za nájemné 5.000,--Kč měsíčně, Mgr. Petru Kynclovi za nájemné 4.000,--Kč měsíčně, společnosti La Piazetta Ristorante Pizzeria za nájemné ve výši 42.000,--Kč měsíčně za období od 1.9.2009 do 30.8.2011, Daně Uxové za nájemné ve výši 13.000,--Kč měsíčně, společnosti JV REALITY company s.r.o. za nájemné ve výši 8.000,--Kč měsíčně, Haně Fořtové za nájemné ve výši 13.000,--Kč měsíčně, společnosti Investiční a rozvojová společnosti Plzeň s.r.o. za nájemné ve výši 26.083,--Kč měsíčně a společnosti BDO Finkonsult, s.r.o. za nájemné 29.729,--Kč měsíčně. Celková výše nájemného tak činí 136.812,--Kč měsíčně.

V důsledku zjištěných skutečností a tvrzení navrhovatele a s přihlédnutím k výši jím přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení ve výši 8.107.946,--Kč (jako neuhrazené jistiny a příslušenství včetně smluvního úroku ze smlouvy o úvěru, kterou navrhovateli postoupila dle smlouvy o postoupení pohledávek společnost WPB Capital) dospěl soud k závěru, že je zde namístě důvodná obava o možném zvýhodňování některých věřitelů z přijatých finančních prostředků za nájemné, a to na úkor jiných či o možných změnách v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů.

Tyto okolnosti podle přesvědčení soudu zakládají nutnost vydání předběžného opatření postupem podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ. Proto soud tímto rozhodnutím vydal předběžné opatření, jímž omezil dispoziční oprávnění dlužníka tak, že může nakládat se svým majetkem náležejícím do majetkové podstaty pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, přičemž zároveň dle § 112 IZ předběžného insolvenčního správce ustanovil. Zároveň soud uložil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník.. Dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. -pokračování-3

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek dlužníkovi, ačkoliv podle tohoto usnesení má plnit předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohla vědět.

Krajský soud v Plzni dne 24.02.2011

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost: Karolina Labancová