KSPL 29 INS 14141/2010-B-8
KSPL 29 INS 14141/2010-B-8

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: Radim anonymizovano , anonymizovano , Vysočany 66, 348 02 Bor, o schválení oddlužení

t a k t o :

Výrok II. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18.11.2010, č.j. KSPL 29 INS 14141/2010-B-5 se mění tak, že správní zní:

I. Soud ukládá dlužníku, aby po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platil prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce pravidelně měsíčně, nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci, z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce v přiznané výši ve výroku III. tohoto usnesení a další pohledávky za podstatou (v okamžiku vydání tohoto rozhodnutí je tvoří odměna a náhrada hotových výdajů správce) a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou; po jejich uspokojení v plné výši zbývající část rozvrhne věřitelům, popř. insolvenčnímu správci, jde-li o nezajištěnou pohledávku či její část, která byla popřena, podle následujícího poměru jejich nezajištěných pohledávek takto:

poměr věřitel pohledávka v Kč

1) 3,65% T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 7 541,50 2) 11,65% SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc 24 095,00 3) 27,29% GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle 56 429,53 4) 43,12% Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3 89 171,50 Home Credit a.s., IČ: 26978636, Moravské náměstí 249/8, 602 00 5) 14,29% Brno, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, IČ: 66203856, Havlíčkova 13, 602 00 Brno 29 558,33 -pokračování-2

tak, že termín úhrady první splátky je stanoven do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 28.01.2011 č.j.rozhodl soud mimo jiné o schválení oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře (výrok I.) a uložil výrokem II. dlužníkovi postupem podle § 406 odst. 3 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ), povinnost hradit ze svých příjmů nezajištěným věřitelům, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky částky určené dle poměru jejich nezajištěných pohledávek.

V tomto seznamu však došlo k chybnému zařazení věřitele Wűstenrot-stavební spořitelna, a.s. (přihláška P-7), který však přihlásil podmíněnou pohledávku. S ohledem na tuto skutečnost došlo k úpravě v rozsahu věřitelů a současně s tím i ke změně poměrů uspokojení jednotlivých věřitelů a i ke změně výše celkových nepodmíněných nezajištěných pohledávek na částku 206.795,86 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Insolvenčnímu správci a dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 05.04.2011

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová