KSPL 29 INS 13610/2011-B-28
KSPL 29 INS 13610/2011-B-28

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Slavíkovice 57, 345 06 Kdyně, o žádosti žadatele: Tibora Kianka, narozeného 21. října 1991, bytem Slavíkovice 57, 345 00 Kdyně, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o vo l u j e na žádost žadatele Tibora Kianka, narozeného 21. září 1991, bytem Slavíkovice 57, 345 00 Kdyně, ze dne 7. září 2016, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 7. září 2016 (doručeným soudu dne 19. září 2016) požádal Tibor Kianek o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou. Ve své žádosti uvedl, že má zájem o koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na těchto nemovitostech: -pozemek parc. č. St. 73-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba- objekt k bydlení Slavíkovice, č.p. 57, postavený na pozemku parc. č. St. 73, -pozemek parc. č. 490/2-zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 267 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj.

Svou žádost odůvodnil tak, že je ochoten za částku 150.000 Kč odkoupit i druhou polovinu nemovitostí, sepsanou do majetkové podstaty v insolvenčním řízení jeho otce, čímž by rád zajistil pro své rodiče bydlení.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 na návrh mimo jiné i osob blízkých dlužníku a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz -pokračování-2

V daném případě soud posoudil odůvodněnost žádosti Tibora Kianka a rovněž efektivitu a přínos navrhovaného postupu z hlediska uspokojení věřitelů, vzal v úvahu vyjádření insolvenčního správce (dokument B-24 spisu), a rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou v souladu s § 295 odst. 3 IZ, v souladu s vyjádřením zástupce věřitelů (dokument B-24 spisu).

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 6. října 2016

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Ludmila Urbanová