KSPL 29 INS 1114/2011-B-39
KSPL 29 INS 1114/2011-B-39 KSPL 29 INS 1122/2011

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: Karel Miler, rodné číslo 691224/1182, bytem Dlouhá 75, 357 41 Královské Poříčí a dlužnice: Marcela Milerová, rodné číslo 805106/9455, bytem Dlouhá 75, 357 41 Královské Poříčí, takto: Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 11. 2017, č. j. KSPL 29 INS 1114/ 2011-B- 34, KSPL 29 INS 1122/2011, se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ) Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40. Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v návaznosti na § 7 IZ).

Plzeň 22. ledna 2018

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Karolína Havlicová isir.justi ce.cz