KSPL 29 INS 11008/2010-A-17
KSPL 29 INS 11008/2010-A-17

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužníka: IMPORTEX Czech, a.s., IČ: 26060671, se sídlem Valcha 139, 320 00 Plzeň, o insolvenčním návrhu navrhovatelů: a) Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 150/333, 150 57 Praha 5, b) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Šťouračova 904/3, 635 00 Brno, c) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Družstevní 1205, 696 02 Ratíškovice, d) Raiffeisenbank, a.s., IČ: 492 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, právně zastoupena Mgr. Ing. Danielem Zejdou, advokátem se sídlem AK Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, o návrhu navrhovatele ad d) na vydání předběžného opatření

takto:

I. Dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí, pokud jde o majetkové dispozice převyšující hodnotu 50.000,--Kč, pouze se souhlasem předběžného správce.

II. Předběžným správcem se ustanovuje Ing. Pavel Tatíček, Pražská 45, 301 50 Plzeň.

III. Soud ukládá osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Odůvodnění: Insolvenční navrhovatel ad d) se na soud obrátil s návrhem na vydání předběžného opatření, kterým navrhl, aby soud uložil dlužníku nakládat s majetkovou podstatou tak, že majetkové dispozice převyšující hodnotu 50.000,--Kč bude dlužník oprávněn činit pouze se souhlasem předběžného správce. Návrh na nařízení předběžného opatření odůvodnil zejména tím, že 1) dochází k vyvádění majetku z majetkové podstaty dlužníka a ke zmenšování jeho majetku v neprospěch věřitelů tím, že s dlužníkem za účelem zajištění pohledávek z úvěrových smluv dne 28.7.2003 uzavřel Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva č. 300444, ve znění dodatků č. 1 až 6, na základě které dlužník převedl na navrhovatele ad d) bezúplatně vlastnické právo k zásobám podle inventárního soupisu ve skladu dlužníka, který se nachází v budově bez čp/če na pozemku st. p. č. 2562 a v budově bez čp/če na pozemku st. p.č. 2563 v k.ú. Valcha na adrese Valcha 139, Plzeň (dále jen sklady), v níž se dlužník zavázal udržovat rozsah zásob tak, aby jeho účetní hodnota neklesla pod 5 mil. Kč, přičemž dne 11.8.2010 bylo na výše uvedené adrese -pokračování-2zjištěno, že hodnota zboží ve skladu neodpovídá hodnotě, kterou dlužník uváděl v seznamu zásob předloženém navrhovateli ad d) za účelem čerpání úvěru, když ve dnech 5. a 6. 8. 2010 bylo podle výpovědi přítomného vedoucího skladníka vyskladněno zboží v hodnotě přibližně 7 mil. Kč, které bylo odvezeno neznámo kam, 2) podle vyjádření poddlužníků adresovaných navrhovateli ad d) zastavené pohledávky dlužníka, ke kterým dlužník s navrhovatelem ad d) uzavřel dne 28.7.2003 zástavní smlouvu k pohledávkám č. 300444 ve znění dodatků č. 1 až 7, neexistují, z čehož lze dovodit, že byly zastaveny neexistující pohledávky nebo že poddlužníci hradí své závazky jinak než navrhovateli ad d), příp. nelze vyloučit ani spáchání trestného činu, 3) dlužník přerušil veškerou komunikaci s navrhovatelem ad d), nereaguje na výzvy k úhradě, nepředložil mu nový seznam zásob podle Smlouvy o zajišťovacím převodu práva č. 300444 ze dne 28.7.2003 ve znění dodatků č. 1 až 6 ani nový seznam pohledávek za odběrateli podle Zástavní smlouvy k pohledávkám č. 300444 ze dne 28.7.2003 ve znění dodatků č. 1 až 7 za účelem zajištění pohledávek navrhovatele, takže nedošlo k načerpání nových úvěrů na splacení úvěrů stávajících a 4) došlo k výrazným změnám ve vedení společnosti, v srpnu 2010 k nařízení dovolené všem zaměstnancům dlužníka a k ukončení pracovního poměru dne 30.6.2010 s hlavní účetní dlužníka.

Soud předesílá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dnem 23.9.2010 pod č. -A-2 a dlužník byl usnesením č. j. KSPL 29 INS 11008/2010-A-9 ze dne 26.10.2010 vyzván, aby se vyjádřil k insolvenčním návrhům ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení. K dnešnímu dni soud žádné vyjádření dlužníka neobdržel.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) v platném znění (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ platí, že je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Z tvrzení ad 1) navrhovatele ad d) a obsahu spisu, zejména pak ze Smlouvy o zajišťovacím převodu práva č. 300444 ze dne 28.7.2003 ve znění dodatků č. 1 až 6 a exekutorského zápisu 121EZ 1/10 ze dne 11.8.2010 pak vyplývá, že se dlužník zavazuje udržovat předmět zajištění na takové úrovni, aby jeho účetní hodnota neklesla v žádném okamžiku pod 5 mil. Kč (hranici stanovuje jednostranně navrhovatel ad d)), přičemž dle vyjádření pracovníka skladu a předsedy dozorčí rady -pokračování-3dlužníka pana Jiřího Staňka stávající hodnota zboží ve skladu ke dni sepisu exekutorského zápisu (cca. 4 až 6 mil. Kč) nedosahuje hodnoty skladovaných zajištěných zásob ve výši 20.197.442,89 Kč ke dni 22.6.2010 dle skladové inventury, která byla realizována za účelem čerpání úvěru dlužníkem. Dále pak podle jeho výpovědi od tohoto data nedošlo k naskladnění zboží, nýbrž pak ve dnech 5. a 6.8.2010 bylo vyskladněno zboží v hodnotě cca. 7 mil. Kč na jemu neznámé místo.

Tyto okolnosti podle přesvědčení soudu pak ve spojení s dalšími tvrzeními navrhovatele ad d) v podobě absence komunikace ze strany dlužníka včetně předkládání aktualizovaných seznamů zajištěných zásob a zastavených pohledávek, okolností ve vedení dlužníka a jeho vnitřním uspořádáním apod., zakládají nutnost vydání předběžného opatření postupem podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, neboť je zde důvodná obava o podstatných změnách v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, zejména pak v jejím zmenšování. Soud proto tímto rozhodnutím vydal předběžné opatření, jímž omezil dispoziční oprávnění dlužníka tak, že může nakládat se svým majetkem náležejícím do majetkové podstaty pouze se souhlasem předběžného správce, přičemž zároveň dle § 112 IZ předběžného správce ustanovil. Zároveň soud uložil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník. Dlužníkovi běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek dlužníkovi, ačkoliv podle tohoto usnesení má plnit předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohla vědět.

Krajský soud v Plzni dne 01.11.2010

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost: Karolina Labancová