KSPL 29 INS 10956/2010-A-6
KSPL 29 INS 10956/2010-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , Rokycanova 1, 347 01 Tachov, o odvolání dlužníka proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27.09.2010, č.j. KSPL 29 INS 10956/2010-A-4 se mění tak, že dlužníkovi se ukládá povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,--Kč, a to do sedmi dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet soudu č. 6015-4321311/0710, variabilní symbol 0491095610.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Krajský soud v Plzni dne 11.10.2010

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová