KSPL 29 INS 10581/2010-B-12
KSPL 29 INS 10581/2010-B-12 KSPL 29 INS 10597/2010-B-12

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , 348 02 Stráž 115, a dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , 348 02 Stráž 115,

t a k t o :

Usnesení č.j. KSPL 29 INS 10581/2010-B-8 ze dne 16.12.2010 se v rozsahu tabulky uvedené ve výroku II. mění takto: poměr věřitel pohledávka v Kč GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 1) 26,52% 201 706,08 Praha 4-Michle Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, zast. JUDr. 2) 3,22% 24 498,64 Janem Brožem, advokátem, Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 149 3) 0,66% 5 025,00 00 Praha 4 CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 4) 29,15% 221 742,00 5 ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, Senovážné nám. 231/7, 370 01 České 5) 4,08% 31 016,67 Budějovice Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 6) 1,28% 9 737,37 266/2, 140 22 Praha 4 Alfa Inkaso s.r.o., IČ: 29050910, Chlumčanského 5/497, 180 00 Praha 7) 22,73% 172 878,85 8 8) 3,94% Citibank Europe plc, North Wall Quay 1, 166 40 Dublin, zast. JUDr. 29 958,73 Janem Brožem, advokátem, Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 PPF B1 B.V., Strawinskylaan 933 Amsterdam, zast. JUDr. Vladimírem 9) 8,42% 64 078,32 Muzikářem, advokátem, IČ: 66203856, Havlíčkova 13, 602 00 Brno

Odůvodnění: Usnesením zdejšího soudu č.j.-B-8 ze dne 16.12.2010 bylo rozhodnuto o plnění oddlužení dlužníků splátkovým kalendářem nezajištěným věřitelům v poměru uvedeném ve zveřejněné tabulce ve výroku II.

Protože v mezidobí insolvenční správce vzal zpět popření pohledávek vůči věřitelům ad 8) a ad 9) uvedených v tabulce uvedené ve výroku II. citovaného usnesení, soud aktualizoval tuto tabulku tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ insolvenční soud nevyhověl nebo věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 406 odst. 4 IZ a § 407 odst. 3 IZ). -pokračování-2 KSPL 29 INS 10597/2010-B-12

Proti tomuto usnesení může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval (§ 406 odst. 3 IZ).

Účinky oddlužení a doručení tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Insolvenčnímu správci, dlužníkovi, plátci mzdy a věřitelskému výboru, případně státnímu zastupitelství, které vstoupilo do řízení, se doručuje zvláštním způsobem.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (ust. § 409 odst. 1 IZ).

Dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, má od právní moci tohoto usnesení dlužník (ust. § 409 odst.2 IZ).

Dlužník je povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a, je-li nezaměstnaný, usilovat o získání příjmů; nesmí odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Dlužník je rovněž povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Dále je povinen bez zbytečného odkladu oznámit soudu, správci a zástupci věřitelů každou změnu bydliště a zaměstnání; vždy k 15. lednu a 15. červenci kalendářního roku předložit soudu, správci a zástupci věřitelů přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců; nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost soudu, správce nebo zástupce věřitelů předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení; neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody a nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (ust. § 412 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 07.01.2011

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce Za správnost: Karolina Labancová