KSPL 29 INS 10320/2010-B-37
KSPL 29 INS 10320/2010-B-37

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl asistentem soudce Mgr. Patrikem Kurzem v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , IČO 45407321, r. č. 680822/6513, Plzeňská 118, 349 53 Bezdružice, o návrhu osob blízkých dlužníkovi: a) Miluše anonymizovano , anonymizovano , b) Michal anonymizovano , anonymizovano , c) Radek anonymizovano , nar. dne 18. 06. 1992, všichni bytem Bezdružice 118, PSČ 349 53, o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud v y h o v u j e žádosti ze dne 14. 01. 2014 (B-31) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou-žadatelů: a) Miluše anonymizovano , anonymizovano , b) Michal anonymizovano , anonymizovano , c) Radek anonymizovano , nar. dne 18. 06. 1992, všichni bytem Bezdružice 118, PSČ 349 53, a p o v o l u j e prodej nemovitostí: budova č. p. 118-rodinný dům na pozemku st. p. č. 119, k. ú. Bezdružice, pozemek st. p. č. 119, k. ú. Bezdružice, pozemek st. p. č. 121, k. ú. Bezdružice a pozemek p. č. 13/7, k. ú. Bezdružice, vedený Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, mimo dražbu těmto osobám.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 14. 01. 2014 požádali: a) Miluše anonymizovano , anonymizovano , b) Michal anonymizovano , anonymizovano , c) Radek anonymizovano , nar. dne 18. 06. 1992, všichni bytem Bezdružice 118, PSČ 349 53, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou od dlužníka Vojtěch Sak, r. č. 530513/303, bytem Mírová 663, 331 41 Kralovice (B-31). Jedná se o budova č. p. 118-rodinný dům na pozemku st. p. č. 119, k. ú. Bezdružice, pozemek st. p. č. 119, k. ú. Bezdružice, pozemek st. p. č. 121, k. ú. Bezdružice a pozemek p. č. 13/7, k. ú. Bezdružice, vedený Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. K žádosti soudu byl pak podáním doručeným zdejšímu soudu dne 06. 02. 2014 doložen souhlas zástupce věřitelů.

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 na návrh mimo jiné dlužníka i osob blízkých dlužníku a po vyjádření věřitelského orgánu může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí -pokračování-2tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Soud v návaznosti na uvedené sděluje, že žádost o nabývání majetku z majetkové podstaty byla podána osobami blízkými dlužníkovi a tato žádost podléhá rozhodnutí insolvenčního soudu, jež v odůvodněných případech udělí výjimku z tohoto nabývání. V daném případě je důvodem bytová potřeba žadatelů. Soudu bylo předloženo souhlasné vyjádření zástupce věřitelů (B-36).

Na základě výše uvedeného rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 10. 02. 2014

Mgr. Patrik Kurz, v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Martina Semecká