KSPL 29 INS 10288/2012-B-38
KSPL 29 INS 10288/2012-B-38

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl asistentkou soudce Mgr. Petrou Goeslovou v insolvenční věci dlužníka: Alena Matoušková, r. č. 596203/0976, bytem 1. máje 166, 338 42 Hrádek, Nová Huť, o návrhu insolvenčního správce Ing. Josefa Sedláka MBA, IČ 14917491, o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud v y h o v u j e žádosti insolvenčního správce ze dne 17. 09. 2016 (B-37) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou-Ivanou Krejčovou, dat. nar. 04. 10. 1984, bytem Klatovská 377, 340 21 Janovice nad Úhlavou, a p o v o l u j e prodej nemovitého majetku: pozemek p. č. St 649/2-zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 271/10-zahrada, pozemek p. č. 292/35-ostatní plocha, to vše zapsáno na LV 784, katastrální území Nová Huť, obec Hrádek, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, mimo dražbu této osobě.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 17. 09. 2016 požádal insolvenční správce o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou od dlužníka- Ivanou Krejčovou, dat. nar. 04. 10. 1984, bytem Klatovská 377, 340 21 Janovice nad Úhlavou, a to pozemek p. č. St 649/2-zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 271/10-zahrada, pozemek p. č. 292/35-ostatní plocha, to vše zapsáno na LV 784, katastrální území Nová Huť, obec Hrádek, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, mimo dražbu této osobě

Podle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 na návrh mimo jiné dlužníka i osob blízkých dlužníku a po vyjádření věřitelského orgánu může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz -pokračování-2

Soud v návaznosti na uvedené sděluje, že žádost o nabývání majetku z majetkové podstaty byla podána insolvenčním správce a tato žádost podléhá rozhodnutí insolvenčního soudu, jež v odůvodněných případech udělí výjimku z tohoto nabývání. V daném případě insolvenční správce po obdržení pokynu zajištěného věřitele k prodeji zveřejnil nabídku k prodeji na portále Burza správců. Tato nabídka skončila bez reakce zájemců o koupi nemovitostí. V průběhu zpeněžování učinila vůči insolvenčnímu správci nabídku k odkupu nemovitostí dcera dlužnice Ivana Krejčová, za částku 61.000,-, tj. za částku shodnou s cenou obvyklou, která byla určena na základě znaleckého posudku. Dne 17. 08. 2016 vydal zajištěný věřitel pokyn ke zpeněžení předmětu zajištění prodejem mimo dražbu.

Na základě výše uvedeného rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 07. 10. 2016

Mgr. Petra Goeslová, v.r. asistentka soudce

Za správnost: Ludmila Urbanová