KSPL 27 INS 9615/2010-B-33
KSPL 27 INS 9615/2010-B-33

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužnice: Jan Pancíř, rč. 660513/1126, bytem Přední Vojtanov 78, 351 34 Vojtanov, o žádosti žadatelky: Blanka anonymizovano , anonymizovano , bytem Přední Vojtanov 78, 351 34 Vojtanov, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud p o v o l u j e na žádost žadatele Blanky anonymizovano , anonymizovano , bytem Přední Vojtanov 78, 351 34 Vojtanov, ze dne 16.09.2015 a její doplnění ze dne 08.10.2015, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 16.09.2015 (č. d. B-30) a jeho doplněním ze dne 08.10.2015 (č. d. B-32) požádala žadatelka Blanka anonymizovano , neteř dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Ve své žádosti uvedla, že má zájem o koupi ideální 1/2 nemovitostí: -pozemek St. p. č. 174, jehož součástí je rozestavěná stavba, -pozemek p. č. 921/14, -pozemek p. č. 921/15, to vše zapsáno na LV č. 140, k.ú. Vojtanov, obec Vojtanov, okres Cheb, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb.

Svou žádost odůvodnila žadatelka tak, že byl udělen Kristýně anonymizovano příklep soudním exekutorem Mgr. Davidem Konczem na spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 výše uvedeného nemovitého majetku, který byl vydražen dne 17.06.2015. Na základě daného by byla žadatelka majitelkou celých nemovitostí, a to s přihlédnutím k tomu, že okolní pozemky byly historicky ve vlastnictví její rodiny, a dále, že k pozemkům vede přístupová cesta přes její pozemky. Dále žadatelka uvedla, že zajištěný věřitel odsouhlasil prodej za jí nabízenou kupní cenu ve výši 470.000,--Kč.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě insolvenční soud posoudil odůvodněnost žádosti žadatelky Blanky anonymizovano , neteře dlužníka, a rovněž efektivitu a přínos navrhovaného postupu z hlediska uspokojení věřitelů, kdy má tak navrhovatelka možnost účastnit se zpeněžování nemovitosti, což dává předpoklad k dosažení vyšší ceny a uspokojení věřitelů. Soud proto rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční soud plní funkci věřitelského orgánu, tento souhlas udělil i v působnosti věřitelského výboru (§ 66 odst. 3 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 18.11.2015

Mgr. Soňa Kacovská,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Novotná