KSPL 27 INS 5345/2010-A-5
KSPL 27 INS 5345/2010-A-5

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Střeštíkem ve věci dlužníka: MALÝ stavební a montážní společnost s.r.o., IČ 63508851, se sídlem Studniční 409, 334 41 Dobřany, k návrhu věřitele: Beton Union Plzeň s.r.o., se sídlem Chotěšovská 279, 314 60 Plzeň, IČ: 25225979, právně zast. JUDr. Ing. Vojtěchem Levorou, advokátem v Plzni, Slovanská tř. 136, o insolvenčním návrhu, spojeném s návrhem na vydání předběžného opatření

takto:

I. Ustanovuje se předběžný správce: Mgr. Ing. Hana Müllerová, bytem Koterovská 29, 326 00 Plzeň.

II. Dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce.

III. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi se ukládá, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem, doručeným soudu dne 18.5.2010, zahájil navrhovatel insolvenční řízení, přičemž současně navrhl, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by soud ustanovil předběžného správce a dále zakázal dlužníkovi nakládat s věcmi náležejícími do majetkové podstaty, a aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Návrh na vydání tohoto předběžného opatření odůvodnil věřitel zjištěním, že dlužník, ač se nachází v úpadku, rozprodává svůj majetek. Konkrétně poukázal na to, že dne 30.4.2010 bylo zahájeno řízení o vklad vlastnického práva, když z předloženého listu vlastnictví č. 2172 vyplývá, že dlužník převádí tam zapsanou nemovitost-budovu č.p. 136 na parcele č. 755, vše v k.ú. Plzeň, na nabyvatele společnost ABS-ELEKTRO s.r.o., se sídlem v Plzni, Švihovská 136/8.

O navrženém předběžném opatření může dle § 82, odst. 1) IZ soud rozhodnout i bez návrhu, přičemž v takovém případě není navrhovatel povinen složit jistotu. Dle § 111, odst. 1) IZ, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Dle § 113, odst. 1) IZ může insolvenční soud, v případě, že je nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce.

Soud dospěl k závěru, že návrh na postup podle shora uvedeného ustanovení je důvodný, neboť z listu vlastnictví č. 2172, pro k.ú. a obec Plzeň, zařazeného v přílohách k insolvenčnímu návrhu, skutečně vyplývá, že k předmětné parcele a stavbě na ní (dlužník je podílovým spoluvlastníkem ve výši 1/2) je vedeno změnové řízení pod č.j. V-3425/2010-405. Z informace k tomuto změnovému řízení pak vyplývá, že rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva bylo vydáno dne 19.5.2010 k datu zahájení řízení, tj. 30.4.2010, přičemž nabyvatelem nemovitostí se stala společnost ABS-ELEKTRO s.r.o..

Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla insolvenčním soudem zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 18.5.2010 ve 12:07 hod., tímto okamžikem nastaly účinky spojeném se zahájením insolvenčního řízení. Je tedy odůvodněn závěr, že je nutné dlužníkovi zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku dalšímu případnému jednání, vedoucímu ke změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů.

Z ust. § 113, odst. 1) IZ vyplývá, že obligatorní součástí vydaného předběžného opatření musí být ustanovení předběžného správce. Pokud jde o rozsah stanovených omezení dlužníkovi v nakládání s majetkovou podstatou, dospěl soud k závěru, že není namístě, resp. nelze dlužníkovi uložit zákaz nakládat s věcmi náležejícími do jeho majetkové podstaty, jak požadoval navrhující věřitel. Takový souhrnný zákaz by prakticky znemožnil pokračování v podnikatelské činnosti dlužníka. Ostatně i v ust. § 113, odst. 1) IZ se uvádí, že dlužníkovi lze uložit, aby nenakládal určitými věcmi nebo právy, náležejícími do majetkové podstaty. Protože jde však o opatření, které může soud učinit i bez návrhu, rozhodl soud o uložení takových omezení dlužníkovi, která jsou uvedena jako možná v ust. § 113, odst. 1 IZ.

Dle § 89, odst. 1) IZ je rozhodnutí o vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce vykonatelné zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Ust. § 113, odst. 5) IZ pak vyplývá, že předběžné opatření zanikne, mimo jiné, vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze dlužník, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím insolvenčního soudu, ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

V Plzni dne 21.05.2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce Irena Omáčková JUDr. Josef Střeštík, v.r.