KSPL 27 INS 5234/2010-A-7
KSPL 27 INS 5234/2010-A-7

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Střeštíkem ve věci dlužníka: LARUMO MINING-CZ, s.r.o., IČ 27965864, se sídlem Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1 (dříve Plzeňská 45, 360 01 Karlovy Vary), k návrhu věřitele: Roman Zýka, se sídlem Starý Hroznatov 138, 350 02 Cheb, IČ: 42816335, právně zast. JUDr. Karlem Jelínkem, advokátem v Karlových Varech, Bělehradská 3A, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Ustanovuje se předběžný správce: AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ-ARES, v.o.s., Jáchymovská 41/73, 360 04 Karlovy Vary.

II. Dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce.

III. Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, se ukládá, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným soudu 14.05.2010 zahájil navrhovatel insolvenční řízení a tento návrh následně doplnil podáním doručeným soudu 02.06.2010 návrhem na vydání předběžného opatření k ustanovení předběžného správce. Tento doplňující návrh odůvodnil navrhovatel tím, že dlužník, resp. jeho jednatel s věřitel nekomunikuje a v únoru 2010 pod adresou dlužníka založil novou obchodní společnost Larumo Servis s.r.o.. Především ale dosavadní jednatel dlužníka Jiří Štěrba se nechal vymazat v obchodním rejstříku z funkce statutárního orgánu a dnem 26.05.2010, tedy po zahájení insolvenčního řízení byl jako jednatel zapsán občan Slovenské republiky pan Samuel Papiernik, bytem Dúbravská 733/53, 914 42 Horné Srnie. Dle mínění navrhovatele jde o účelové jednání s cílem ztížit dostupnost účetnictví a dokladů společnosti a zkomplikovat průběh případného konkursního řízení. O tomto chystaném záměru se dlužník nezmínil v dopise věřitelům z 19.04.2010, ve kterém naopak uváděl, že vynakládá úsilí k zajištění finančního krytí z celé stavby. Dlužník totiž prováděl v Karlových Varech výstavbu luxusního hotelového komplexu pro společnost založenou údajnými kazašskými investory. Navrhovatel dospívá proto k závěru, že pokud došlo k přerušení financování akce, bude komplikované technické, právní i ekonomické uspořádání v průběhu insolvenčního řízení. Dosavadní postup statutárního orgánu dlužníka však spíše vede k odůvodněným obavám, že nový jednatel nemá patrně v úmyslu realizovat dostavbu hotelového komplexu, ale spíše znepřístupnění důkazů, dokladů či pohledávek apod.

O navrženém předběžném opatření může dle § 82, odst. 1) IZ soud rozhodnout i bez návrhu, přičemž v takovém případě není navrhovatel povinen složit jistotu. Dle § 111, odst. 1) IZ, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Dle § 113, odst. 1) IZ může insolvenční soud, v případě, že je nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce.

Soud dospěl k závěru, že návrh na postup podle shora uvedeného ustanovení je důvodný, neboť nahlédnutím do výpisu z obchodního rejstříku dlužníka vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 19042, zjistil, že změnovým řízením zapsaným 26.05.2010 byl dosavadní jednatel dlužníka Ing. Jiří Štěrba vymazán a současně jako jednatel zapsán pan Samuel Papiernik s bydlištěm ve Slovenské republice. Navíc pak k témuž dni byla zapsána změna sídla dlužníka, a to z Karlových Varů na Praha 1, Benediktská 722/11. Protože k tomuto postupu dlužník přistoupil po zahájení insolvenčního řízení, pokládá soud za důvodnou obavu navrhovatele, pokud jde o dostupnost účetnictví a dalších dokladů dlužníka. Soud vychází z toho, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla insolvenčním soudem zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 14.05.2010 a tímto okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Především je dlužník povinen respektovat ust. § 111 IZ v nakládání s majetkovou podstatou. Protože jsou zde vážné pochybnosti, zda dlužník tato omezení bude respektovat, dospěl soud k závěru, že je namístě i bez návrhu, resp. i nad rámec návrhu, kromě ustanovení předběžného správce uložit dlužníkovi omezení, která vyplývají z ust. § 113, odst. 1) IZ. Tato omezení soud specifikoval v bodě II. a III. výrokové části tohoto usnesení.

Dle § 89, odst. 1) IZ je rozhodnutí o vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce vykonatelné zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Ust. § 113, odst. 5) IZ pak vyplývá, že předběžné opatření zanikne, mimo jiné, vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze dlužník, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím insolvenčního soudu, ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.

V Plzni dne 04.06.2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce Lucie Smékalová JUDr. Josef Střeštík, v.r.