KSPL 27 INS 4932/2010-A-6
KSPL 27 INS 4932/2010-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Střeštíkem v insolvenční věci navrhovatele Ing. Petra Troníčka, PhD. se sídlem Komenského 50, Plzeň, IČ 67882439, právně zast. JUDr. Lenkou Skřivánkovou, advokátkou se sídlem Kamenická 1, 301 12, Plzeň proti dlužníkovi SENTACO spol. s r.o., se sídlem K Jandovo skále 112, 330 01 Kyšice, IČ 25130081, právně zast. Mgr., Ing. Pavlem Cinkem, advokátem se sídlem Sady 5. května 36, 301 00 Plzeň, o návrhu navrhovatele na ustanovení předběžného správce takto: Návrhu na vydání předběžného opatření k ustanovení předběžného správce se nevyhovuje. Odůvodnění: Navrhovatel podal insolvenční návrh ke zjištění úpadku společnosti dlužníka a navazující podáním ze dne 10.05.2010 navrhl, aby soud vydal usnesení, kterým bude ustanoven předběžný správce. K odůvodnění tohoto návrhu uvedl pouze, že dle dostupných informací má obavy, že s majetkem, který případně může být podroben režimu insolvenčního zákona, je nakládáno v rozporu s účinky spojenými se zahájením insolvenčního řízení a domnívá se, že je potřeba zjistit a zajistit majetek firmy tak, aby s ním případně nemohlo být nakládáno v rozporu s pravidly insolvenčního řízení, zejména pak aby nebyl prodán. Insolvenční soud může i bez návrhu ustanovit předběžného správce postupem dle § 27 IZ předběžným opatřením za podmínek §§ 82 odst. 1), 2) a 113 odst. 1) IZ. To za stavu, že dlužník po zahájení insolvenčního řízení, tedy po zveřejnění vyhlášky, nakládá s majetkovou podstatou v rozporu s omezením dle § 111 IZ. Podkladem pro navržený postup však musí být zjištění, že dlužník zákonná omezení nerespektuje anebo je důvodná obava, že je respektovat nebude. V bližším je v tomto možné odkázat na judikaturu-usnesení VS Praha ze dne 12.03.2009, sp.zn. MSPH 94 INS 3504/2008, 2 VSPH 87/2009. Shora uvedeným požadavkům na uvedení konkrétního jednání dlužníka, které by mělo za následek důvodnost obavy ohledně respektování omezení dané § 111 IZ však návrh na ustanovení předběžného správce nevyhovuje. Návrh je formulován velmi vágně a výslovně formulován tak, aby s majetkem firmy dlužníka p ř í p a d n ě nemohlo být nakládáno v rozporu se zákonným omezením. To, dle názoru soudu, nepostačuje ke konstatování odůvodněné obavy a soud proto návrhu nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání navrhovatel, a to k Vrchnímu soudu v Praze, do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím podepsaného insolvenčního soudu.

V Plzni dne 02.06.2010

Za správnost vyhotovení: Samosoudce Šárka Ulčová JUDr. Josef Střeštík, v.r.