KSPL 27 INS 4355/2008-P-9
KSPL 27 INS 4355/2008-P-9-5

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou v insolvenční věci dlužníka: Václav Vondra, IČ: 10387528, rč. 470711/103, bytem Pod Tratí 292, 331 01 Plasy, o námitkách věřitele č. 8 Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, 101 00 Praha 1, právně zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, o podaných námitkách věřitele

takto:

Usnesení č.j. KSPL 27 INS 4355/2008-P-9-3 se mění tak, že návrh, aby do insolvenčního řízení na místo dosavadního věřitele č. 8 Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, 101 00 Praha 1, vstoupil nabyvatel jeho pohledávky obchodní společnost Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem Praha 1, Nové město, Václavské náměstí 808/66, 110 00, IČ: 27646751, se povoluje.

Odůvodnění:

Dne 28. 7. 2014 byl soudu doručen insolvenční návrh věřitele, ve kterém žádá, aby do insolvenčního řízení na místo dosavadního věřitele č. 8 Komerční banka, a.s. vstoupil nabyvatel jeho pohledávky obchodní společnost Český inkasní kapitál, a.s. Soud následně vydal rozhodnutí-3 ze dne 30. 7. 2014, ve kterém rozhodl, že návrh na změnu v osobě věřitele se zamítá, jelikož návrh nebyl řádně podepsán, neboť k návrhu nebyl připojen elektronický podpis ani konverze dokumentů.

Dle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících st. zast. proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Navrhovatel byl v uvedeném usnesení o možnosti podat proti uvedenému usnesení námitky poučen. Předmětné usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 31. 7. 2014. Navrhovatel podal soudu dne 5. 8. 2014 námitky. V podání namítá, že návrh poslaný prostřednictvím datové schránky obsahuje elektronický podpis odesílatele automaticky již při přihlášení do systému datových schránek.

Po přezkoumání podaných námitek soud došel k závěru, že námitky navrhovatele jsou oprávněné, neboť návrh zaslaný prostřednictvím datové schránky byl podepsán dostatečně. Na základě uvedeného soud námitkám navrhovatele vyhověl a předmětné usnesení změnil.

-2-

-5

Poučení: Proti usnesení není odvolání přípustné. (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.)

Krajský soud v Plzni dne 29.9.2014

Mgr. Soňa Kacovská, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Častoralová