KSPL 27 INS 380/2014-A-28
KSPL 27 INS 380/2014-A-28

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužníka: Martin Kuzdas, IČO 74605046, rč. 810227/1760, bytem Blížejov 200, 345 45 Blížejov, o odvolání dlužníka proti usnesení o zastavení insolvenčního návrhu,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13.04.2015, č.j. KSPL 27 INS 380/2014-A-23 s e z r u š u j e .

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 7.9.2015

Mgr. Soňa Kacovská,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Kopecká