KSPL 27 INS 374/2010-B-32
,v.r.KSPL 27 INS 374/2010-B-32

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužníka: JaHo Real s.r.o., IČ: 28024303, se sídlem Prešovská 170/5, 301 00 Plzeň,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.10.2015, č.j. KSPL 27 INS 374/2010-B-29, s e z r u š u j e .

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 26.11.2015

Mgr. Soňa Kacovská,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Veronika Novotná