KSPL 27 INS 3439/2012-A-8
KSPL 27 INS 3439/2012-A-8

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Střeštíkem v insolvenční věci dlužníka: Sabina Kleiberová, rč. 746011/1890, bytem Božičany 150, 362 25, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 3439/2012-A-5 ze dne 15.3.2012, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 3439/2012-A-5 ze dne 15.3.2012 se ruší.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení, a to prostřednictvím Krajského soudu v Plzni. Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 o.s.ř. v návaznosti na § 7 odst. 1 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 26. dubna 2012

JUDr. Josef Střeštík, v.r. Samosoudce Za správnost: Lada Priglová