KSPL 27 INS 32472/2013-B-14
KSPL 27 INS 32472/2013-B-14

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., v insolvenční věci dlužnice: Marie Štěpánková, rč. 635514/0352, bytem Na Komárově 519, 331 51 Kaznějov, o žádosti dlužnice a žadatele: Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Komárově 519, 331 51 Kaznějov, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud p o v o l u j e na žádost dlužnice a žadatele Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Komárově 519, 331 51 Kaznějov, ze dne 13.07.2015, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 13.07.2015 (č. d. B-10) požádala dlužnice a žadatel Martin Štěpánek, syn dlužnice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou. Ve své žádosti uvedli, že mají zájem o to, aby žadatel Martin Štěpánek koupil tyto nemovitosti: -bytová jednotka č. 519/7 v budově č.p. 519, Kaznějov-bytový dům na St. p. č. 772, zapsaný na LV. č. 935, -spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 519, Kaznějov o velikosti 847/10000, -spoluvlastnický podíl na St. p. č. 772 o velikosti 847/10000, to vše zapsáno na LV č. 1082, k.ú. Kaznějov, obec Kaznějov, okres Plzeň-sever, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice.

Svou žádost odůvodnili tak, že žadatel žije s dlužnicí ve společné domácnosti v uvedené nemovitosti. Danou nemovitost by chtěl žadatel odkoupit, aby tak zachoval bydlení pro sebe a dlužnici. Žadatel dále uvedl, že má přislíbené finanční prostředky na koupi nemovitosti.

Dne 11.08.2015 bylo soudu doručeno sdělení insolvenčního správce ze dne 10.08.2015 (č. d. B-12), kde správce sdělil, že mu nejsou známy důvody, které by znemožňovaly udělit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě blízké dlužnici, konkrétně žadateli.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě insolvenční soud posoudil odůvodněnost žádosti dlužnice a jejího syna Martina anonymizovano , co by žadatele, a rovněž efektivitu a přínos navrhovaného postupu z hlediska uspokojení zajištěného věřitele, kdy má tak navrhovatel možnost účastnit se zpeněžování nemovitosti, což dává předpoklad k dosažení vyšší ceny a uspokojení zajištěného věřitele. Soud proto rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou v souladu s § 295 odst. 3 IZ. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční soud plní funkci věřitelského orgánu, tento souhlas udělil i v působnosti věřitelského výboru (§ 66 odst. 3 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 19.08.2015

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Denisa Fialová