KSPL 27 INS 32124/2013-B-38
č. j. KSPL 27 INS 32124/2013-B-38

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou v insolvenční věci

dlužníka: Zdeněk Kašpar, IČO 69439591, rodného čísla 541108/2820 sídlem Lesnická 238, 335 03 Nepomuk

o žádosti žadatele Zdeňka Kašpara, narozeného dne , na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto: Insolvenční soud povoluje na žádost žadatele Zdeňka Kašpara, narozeného dne , bytem , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Odůvodnění: Podáním ze dne 4. 5. 2018 (č. d. B-34) požádal žadatel Zdeněk Kašpar, syn dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Ve své žádosti uvedl, že má zájem o koupi majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to movitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. 4 až 11: a) kulovnice opakovací Remington, b) kulovnice opakovací Zbrojovka Brno, c) brokovnice dvojka Rakousko, d) brokovnice dvojka Springer, e) kulobroková kozlice Zbrojovka Brno, f) broková kozlice Suhl, g) brokovnice jednuška Balkal, h) broková hlaveň Zbrojovka Brno.

Ve své žádosti uvedl, že za dané movité věci nabízí kupní cenu ve výši 15.000,--Kč.

Dne 24. 5. 2018 bylo soudu doručeno sdělení insolvenčního správce ze dne 24. 5. 2018 (č. d. B- 37), ve kterém uvedl, že souhlasí s tím, aby byla žadateli udělena výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou. Insolvenční správce se domnívá, že tak bude naplněna zásada insolvenčního řízení rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné,

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vanišová isir.justi ce.cz pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě insolvenční soud posoudil odůvodněnost žádosti žadatele Zdeňka Kašpara, syna dlužníka, a rovněž efektivitu a přínos navrhovaného postupu z hlediska uspokojení věřitelů, kdy má tak navrhovatel možnost účastnit se zpeněžování výše uvedeného movitého majetku dlužníka, což dává předpoklad k dosažení vyšší ceny a uspokojení věřitelů. Soud proto rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ. Zástupce věřitelů vyslovil s navrhovaným postupem souhlas (č. d. B-37).

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Plzeň 9. 7. 2018

Mgr. Soňa Kacovská v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vanišová