KSPL 27 INS 32124/2013-B-21
KSPL 27 INS 32124/2013-B-21

USNES EN Í

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , IČ: 69439591, rč. 541108/2820, se sídlem Lesnická 238, 335 03 Nepomuk, o žádosti žadatelů: Zde něk anonymizovano , anonymizovano , a Jaroslava anonymizovano , nar. 02.02.1978, oba bytem Myslivecká 220, 335 01 Nepomuk, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud p o v o l u j e na žádost žadatelů Zde ňka anonymizovano , anonymizovano , a Jaroslavy anonymizovano , nar. 02.02.1978, oba bytem Myslivecká 220, 335 01 Nepomuk, ze dne 18.11.2015, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 18.11.2015 (č. d. B-19) požádali žadatelé Zdeněk anonymizovano , syn dlužníka, a Jaroslava anonymizovano , snacha dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou.

Ve své žádosti uvedla, že mají zájem o koupi: -pozemek St. p. č. 317, jehož součástí je stavba-rodinný dům č.p. 238, Dvorec, -pozemek St. p. č. 379, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., to vše zapsáno na LV č. 991, k.ú. Dvorec, obec Nepomuk, okres Plzeň-jih, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih.

Ve své žádosti uvedli, že za výše uvedené nemovitosti nabídli kupní cenu ve výši 1.500.000,--Kč, a že uhradí i daň z nabytí daných nemovitostí.

Dne 24.11.2015 bylo soudu doručeno sdělení insolvenčního správce ze dne 24.11.2015 (č. d. B-20), ve kterém uvedl, že souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou, neboť tak lze očekávat, že dojde k rychlému, hospodárnému a co nejvyššímu uspokojení zajištěných věřitelů. Správce ke svému sdělení připojil souhlasy zajištěných věřitelů s nabytím majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeně žení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 pís m. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurs u, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 pís m. f); proti je ho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, kte rá návrh podala.

V daném případě insolvenční soud posoudil odůvodněnost žádosti žadatelů Zdeňka anonymizovano , syna dlužníka, a Jaroslavy anonymizovano , snachy dlužníka, a rovněž efektivitu a přínos navrhovaného postupu z hlediska uspokojení věřitelů, kdy mají tak navrhovatelé možnost účastnit se zpeněžování nemovitosti, což dává předpoklad k dosažení vyšší ceny a uspokojení věřitelů. Soud proto rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční soud plní funkci věřitelského orgánu, tento souhlas udělil i v působnosti věřitelského výboru (§ 66 odst. 3 IZ).

Po uče ní : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze žadatel.

Odvolání se podává do 15 dnů ode doručení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Krajský soud v Plzni dne 04.12.2015

Mgr. Soňa Kacovská,v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Veronika Novotná