KSPL 27 INS 29878/2015-A-10
KSPL 27 INS 29878/2015-A-10

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužníka: Michaela Daňková, IČO 72318724, rč. 765217/4123, bytem Milence 69, 340 22 Dešenice, o návrhu soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M., IČO 71468706, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Návrh soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M., který došel k insolvenčnímu soudu dne 30.12.2015, jímž se tento exekutor domáhal rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, kterým se omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Jaroslavu Kocincovi, LL.M., IČO 71468706, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, se umožní provést prodej nemovitých věcí povinné Michaely Daňkové, v rámci již nařízené exekuce vedené pod sp.zn. 142 EX 461/11 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 29878/2015 k dispozici v tomto řízení, s e z a m í t á .

II. Navrhovatel tohoto předběžného opatření soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., IČO 71468706, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,--Kč, a to do 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to na účet Krajského soudu v Plzni č. účtu 3703-4321311/0710, variabilní symbol 49029878 15.

O d ů v o d n ě n í: Dne 30.11.2015 došel nadepsanému soudu insolvenční návrh dlužníka. Následujícího dne byla vydána vyhláška o zahájení dlužníkova insolvenčního řízení.

V záhlaví označený exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. se svým návrhem ze dne 29.12.2015, vedeným pod-A-9, který došel nadepsanému soudu dne 30.12.2015, domáhal vydání rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, kterým se omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Jaroslavu Kocincovi, LL.M., IČO 71468706, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, se umožní provést prodej nemovitých věcí povinné Michaely Daňkové, v rámci již nařízené exekuce vedené pod sp.zn. 142 EX 461/11 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 29878/2015 k dispozici v tomto řízení.

Svůj návrh navrhovatel odůvodnil tím, že byl pověřen provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 10.08.2011, č.j. 28 EXE 2039/2011-9, které nabylo právní moci téhož dne, v právní věci oprávněného Alpress-knižní distribuce s.r.o.,

IČO 268 55 160, se sídlem Na Příkopě 1223, 738 01 Frýdek-Místek, proti povinné Michaele Daňkové IČO 72318724, rč. 765217/4123, bytem Milence 69, 340 22 Dešenice. Dále pak rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinné a dražební vyhláškou ze dne 15.01.2014 nařídil dražební jednání na den 10.04.2014. Dne 08.04.2014 podala povinná insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (návrh byl později insolvenčním soudem odmítnut pro absenci rozhodných skutečností prokazujících úpadek dlužníka). Nový dražební rok byl nařízen na 19.06.2014-téhož dne podala opětovně povinná insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (návrh byl později insolvenčním soudem odmítnut pro nedoplnění požadovaných listin). Dražební jednání bylo odročeno na 06.11.2014, kdy také proběhla neúspěšná dražba nemovitých věcí dlužníka. Ve věci byla nařízena opakovaná dražba na den 16.07.2015, která se také konala a při níž nebylo učiněno ani nejnižší podání. Za situace, kdy soudní exekutor nařídil opakovanou dražbu na den 07.01.2016, podala povinná dne 30.11.2015 již třetí insolvenční návrh mařící provedení dražby exekutorem.

Dále navrhovatel uvedl, že dlužník na sebe podal již čtvrtý insolvenční návrh (insolvenční návrhy podává vždy několik dní před konáním dražebního roku nebo přímo v den dražby nemovitých věcí v jeho vlastnictví). Navrhovatel z výše uvedeného dovozuje, že ze strany dlužníka se jedná o značně obstrukční jednání, kterým hodlá zamezit dražbě nemovitostí ve svém vlastnictví, kdy dlužník opakovaně podává vadné insolvenční návrhy, které nemají zákonné náležitosti a jsou tak následně insolvenčním soudem odmítnuty, avšak vždy až po odročení dražby v exekučním řízení.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Insolvenční soud z databáze insolvenčního rejstříku zjistil, že dlužník podal již celkem čtyři insolvenční návrhy na zahájení insolvenčního řízení, když tři z nich byly již pravomocně skončeny, avšak každý z jiného důvodu. Insolvenční soud tak neshledává v daných skutečnostech nepoctivý záměr dlužníka, když dlužník nepodává stále se opakující návrh na zahájení řízení se stejnými chybami. Poslední (čtvrtý) z návrhů dokonce soud posoudil jako bezvadný a ve věci bylo požádáno o určení osoby insolvenčního správce.

Návrhy byly insolvenčnímu soudu podávány nikoli v bezprostřední časové návaznosti jednoho na druhý, ale s odstupem i několika let. První návrh dlužníka byl podán 27.10.2011, druhý 08.04.2014, třetí 19.06.2014 a poslední čtvrtý 30.11.2015. Soud se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že návrhy dlužníka jsou podávány účelově ke zmaření každé další navržené dražby nemovitostí dlužníka. Zejména mezi třetím a čtvrtým insolvenčním řízením je dostatečný časový prostor pro provedení dražby nemovitostí.

Z obsahu spisu je také patrné, že dražba nemovitých věcí povinné se již dvakrát konala, a to 06.11.2014 a 16.07.2015. Ani jedna z dražeb dle sdělení navrhovatele nebyla úspěšná, nebylo učiněno ani nejnižší podání..

Podle ustanovení § 97 odst. 1 IZ insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.

Podle ustanovení § 97 odst. 5 IZ insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Důvody uváděné v návrhu na vydání předběžného opatření spočívají v tvrzení navrhovatele, že všechny návrhy dlužníka na zahájení insolvenčního řízení jsou podávány účelově a mají pouze vést k oddálení provedení exekuce na majetek dlužníka. Insolvenční soud se s takovým závěrem neztotožňuje, když jak již výše popsal, předcházející návrhy dlužníka nebyly odmítnuty (zastaveny) z totožných důvodů. Opakované podávání insolvenčních návrhů samo o sobě nezakládá důvod pro domněnku, že to činí dlužník účelově.

Tvrzení navrhovatele, že dlužník podává insolvenční návrhy pouze proto, aby zabránil konání každé další dražby také neobstojí, když dlužník podává jednotlivé návrhy s velkým časovým odstupem (nikoli bezprostředně za sebou), tedy je zde dostatečný časový prostor k uskutečnění dražebního roku. Dražba se také již dvakrát konala, ovšem ani jedna nebyla úspěšná, když nebylo učiněno ani nejnižší podání-na neúspěch veřejně konané elektronické dražby nemá dlužník žádný vliv.

Insolvenční zákon stanoví, jaké podmínky má návrh na zahájení insolvenčního řízení splňovat (§ 103 a násl. IZ) a jaké skutečnosti musí být tvrzeny, aby byl zjištěn dlužníkův úpadek (§ 3 IZ). Pokud má návrh vady, a ty nejsou odstraněny, či je nelze ani odstranit, řízení se zastaví (§ 128 IZ). Insolvenční zákon též nikterak nelimituje dlužníka, kolikrát může na sebe podat insolvenční návrh, aby byl zjištěn jeho úpadek. Po dlužníkovi nelze spravedlivě požadovat, aby i za situace, kdy není schopen řádně podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, vyhledal služby odborníka, případně advokáta. Jak vyplynulo i z konstantní judikatury Vrchního soudu v Praze, ne každý dlužník má možnosti, a to zejména materiální, pro to, aby si nechal insolvenční návrh kvalifikovaně zpracovat. Na základě shora uvedených skutečností dospěl soud k názoru, že návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření je nedůvodný, a proto jej v plném rozsahu zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Výrokem II. tohoto usnesení byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit soudní poplatek, neboť dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, vzniká povinnost zaplatit soudní poplatek uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření. Výše poplatku vyplývá z položky 5 Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchním u soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, může se oprávněný domáhat svého práva návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 06.01.2016

Mgr. Soňa Kacovská v.r. samosoudkyně

Za správnost: Martina Skalová