KSPL 27 INS 28915/2014-B-14
1

č. j. KSPL 27 INS 28915/2014-B-14 USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou v insolvenční věci

dlužníka: Milan Drevňák, IČO 71577106, rodné číslo 660903/1792 bytem Stará Knížecí Huť 22, 347 01 Lesná

o odvolání insolvenčního správce proti uložení pořádkové pokuty

takto: I. Zrušuje se usnesení Krajského soudu v Plzi č. j. KSPL 27 INS 28915/2014-B-12 ze dne 5. 2. 2018. Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 27 INS 28915/2014-B-12 ze dne 5. 2. 2018 byla insolvenčnímu správci uložena pořádková pokuta ve výši 5 000 Kč, a to z důvodu nesplnění povinnosti insolvenčního správce předložit aktuální zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce odvolání ve kterém uvedl, že aktuální zpráva o stavu řízení-plnění splátkového kalendáře byla zveřejněna dne 12. 1. 2018 v insolvenčním rejstříku pod č. d. B-10. Insolvenční správce má za to, že lhůta k podání zprávy o stavu řízení byla soudem stanovena na 12 měsíců, a proto svoji povinnost řádně splnil. Nadto uvedl, že věc projednal osobně s vyřizujícím soudcem, kterému navrhl, že podá zprávu již za 6 měsíců, tedy ke dni 28. 2. 2017. Soudcem byl tento postup ústně schválen.

Podle ustanovení § 7 věta první zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle ustanovení § 53 odst. 2 o.s.ř. uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena.

V projednávané věci byla insolvenčnímu správci usnesením č. j.-B-9 ze dne 5. 1. 2018 uložena povinnosti, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení splnil povinnost uloženou mu výzvou ze dne 6. 12. 2018 zveřejněnou pod č. d. B-8. Insolvenční správce svým podáním doručeným soudu dne 12. 1. 2018 předložil zprávu o plnění oddlužení, a to za období září 2015 až únor 2016, dále za období březen 2016 až srpen 2016, dále září až říjen 2016, listopad až únor 2017, březen až srpen 2017.

Usnesením č. j.-B-11 ze dne 15. 1. 2018 byla insolvenčnímu správci uložena povinnost, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení usnesení splnil povinnost uloženou mu výzvou ze dne 6. 12. 2017 zveřejněnou pod č. d. B-8.

Usnesením č. j.-B-5 ze dne 27. 8. 2015 byla pod výrokem V. odst. 6 uložena povinnost každých 12 měsíců podávat insolvenčnímu soudu pravidelné zprávy o stavu insolvenčního řízení, kdy lhůta k podání první zprávy se stanoví na 12 měsíců ode dne vydání

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vanišová isir.justi ce.cz splátkového kalendáře. První zprávu měl tedy insolvenční správce podat ke dni 27. 8. 2016. Insolvenční správce první zprávu předložil až dne 16. 10. 2016. Další zpráva měla být podána ke dni 27. 8. 2017. Vzhledem k tomu, že tato zpráva podána nebyla, byl insolvenční správce vyzván k jejímu předložení, a to výzvou ze dne 6. 12. 2017. Na tuto výzvu insolvenční správce nereagoval, a proto mu byla usnesením ze dne 5. 1. 2018 uložena povinnost předložit zprávu. Zpráva byla předložena dne 12. 1. 2018.

Insolvenční správce ve svém odvolání především namítá, že soud určil, že insolvenční správce bude podávat zprávy jedenkrát za 12 měsíců. Insolvenční správce tuto povinnost, dle jeho názoru, splnil, když zprávu podal dne 12. 1. 2018.

Předně je třeba uvést, že insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení jeho postupu a to i za situace, že insolvenčnímu správci byla uložena povinnost předkládat soudu zprávy o průběhu insolvenčního řízení ve lhůtě 12 měsíců. V této souvislosti je nutné zmínit, že o důvodu výzvy soudu k podání zprávy ve lhůtě kratší než 12 měsíců rozhoduje insolvenční soud a nikoli insolvenční správce.

Závěrem považuje soud za nutné zdůraznit, že ve spisu se nenachází žádný úřední záznam o tom, že by soud jednal s insolvenčním správcem mimo nařízené jednání. Pokud by soud s insolvenčním správcem projednával jeho ústní žádost, případně návrh ve vztahu ke lhůtě k podání zprávy, pak by byl soudem, jak je tomu ostatně i v jiných případech, sepsán úřední záznam, ve kterém by byl zachycen průběh jednání a zejména pak jeho výsledek, v tomto konkrétním případě souhlas soudu s předložením zprávy ke dni 28. 2. 2018. Z obsahu spisu žádné takové skutečnosti nevyplývají. Kromě toho insolvenční řízení dlužníka probíhá zcela standardním způsobem, v jeho průběhu se nevyskytla žádná okolnost, která by byla problematická, případně která by vyžadovala stanovisko insolvenčního soudu.

Insolvenční správce svoji povinnost podat zprávu o průběhu řízení, byť se zpožděním, splnil. Z tohoto důvodu se jeví uložená pořádková pokuta jako tvrdé opatření, a proto soud rozhodl o zrušení usnesení, kterým byla pořádková pokuta uložena.

Na úplný závěr soud dodává, že insolvenčního správce neomlouvá povinnost používat formuláře v souvislosti s novelou insolvenčního zákona. Změna zákona se dotkla všech subjektů vykonávajících činnost insolvenčního správce a většina těchto subjektů reagovala na změnu bez průtahů ve vztahu k insolvenčnímu soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení zvláštním způsobem k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Plzeň 26. února 2018

Mgr. Soňa Kacovská v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vanišová