KSPL 27 INS 26285/2014-P-16
KSPL 27 INS 26285/2014-P-16-4

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Kacovskou, v insolvenční věci dlužníka: Lenka Vlášková, rč. 775707/2301, bytem Mánesova 164, 349 01 Stříbro, o odvolání věřitele č. 15: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, IČO 72080043, se sídlem Hálkova 2790/14, 301 00 Plzeň, proti usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky č. 16,

takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.10.2015, č.j. KSPL 27 INS 26285/ 2014-P-16-2, se zrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. Navrhovateli běží odvolací lhůta ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání se podává do 15 dnů ode dne zveřejnění, u uvedených subjektů od doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o.s.ř. ) v návaznosti na § 7 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 11.11.2015

Mgr. Soňa Kacovská,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Veronika Novotná