KSPL 27 INS 21846/2011-A-9
KSPL 27 INS 21846/2011-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Střeštíkem v insolvenční věci dlužníka: Andrea anonymizovano , anonymizovano , bytem Lábkova 894/3, 318 00, Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 21846/2011-A-7 ze dne 7.2.2012, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 21846/2011-A-7 ze dne 7.2.2012 se ruší.

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 21846/2011-A-7 ze dne 7.2.2012 bylo dlužníku uloženo, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč, když ze skutečností dlužníkem uvedených v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení bylo možné předpokládat, že řešení dlužníkova úpadku oddlužením nebude pravděpodobně možné a jediným způsobem jeho řešení tak bude konkurs. Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání s tím, že s ohledem na svou současnou finanční situaci je pro něho požadovaná výše zálohy příliš vysoká. Dále uvedl, že svůj dluh je schopen splácet splátkovým kalendářem, neboť má uzavřenou smlouvu o důchodu, kterou také ke svému podání přiložil. Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. S ohledem na skutečnosti uvedené v odvolání dlužníka vyhověl soud odvolání v celém rozsahu, rovněž byly splněny i další podmínky uvedené v § 95 IZ. Proto soud rozhodl tak, že napadené usnesení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení, a to prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Plzni dne 27. března 2012

JUDr. Josef Střeštík, v.r. Samosoudce Za správnost: Lada Priglová