KSPL 27 INS 2140/2012-B-9
KSPL 27 INS 2140/2012-B-9

USNESENÍ

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Střeštíkem v insolvenční věci dlužníka: František Chloupek, rč. 440105/032, bytem Hlohovice 12, 338 08, Hlohovice,

takto:

I. Soud povoluje dceři dlužníka, Nadě anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlohovice 12, 338 08 Zbiroh, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Františka Chloupka a povoluje jí nabýt z majetkové podstaty dlužníka tuto nemovitost: pozemková parcela parc.č. 33/1-zahrada o výměře 360 m2, zapsanou na LV č. 400, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany, katastrální území a obec Hlohovice.

II. Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Ing. Hana Müllerová, se sídlem Koterovská 29, 326 00, Plzeň, prodal mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka tento majetek: pozemková parcela parc.č. 33/1-zahrada o výměře 360 m2, zapsanou na LV č. 400, , u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany, katastrální území a obec Hlohovice za tržní cenu 50.400,-Kč Nadě anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlohovice 12, 338 08 Zbiroh, za podmínky úhrady kupní ceny při podpisu kupní smlouvy.

Odůvodnění Dne 23.01.2013 byl soudu doručen návrh dcery dlužníka, Nadi anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlohovice 12, 338 08 Zbiroh, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Františka Chloupka. Dcera dlužníka, jakožto osoba mu blízká spadá pod osoby vymezené v § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ), které nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. Proto výše uvedená dcera dlužníka ve svém podání požádala soud o výjimku z tohoto zákazu. Insolvenční správce ve svém podání ze dne 23.01.2013, které bylo doručeno soudu dne 24.01.2013, navrhl, aby soud žádosti navrhovatelky vyhověl insolvenční správce doložil soudu souhlasné stanovisko zástupce věřitelů Lendress s.r.o., IČ 24840874, ze dne 23.01.2013, s prodejem výše uvedené nemovitosti dceři dlužníka, Nadě anonymizovano , anonymizovano . Soud postupoval dle § 295 odst. 3 IZ a po zvážení všech shora uvedených skutečností povolil navrhovatelům výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty tak, jak je uvedeno ve výroku I.

Dne 24.01.2013 obdržel soud žádost insolvenčního správce Mgr. Ing. Hany Müllerové, se sídlem Koterovská 29, 326 00, Plzeň, o udělení souhlasu s prodejem nemovitosti-výše uvedené-mimo dražbu, k žádosti správce připojil souhlas zástupce věřitelů Lendress s.r.o., IČ 24840874, ze dne 23.01.2013. Soud proto vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu dle § 289, odst. 1 IZ.

Dle § 289, odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Dle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

Krajský soud v Plzni dne 21.3.2013 JUDr. Josef Střeštík, v.r. samosoudce

Za správnost: Lucie Častoralová